10.12.2018

Nie każda zmiana umowy jest dopuszczalna

Co do zasady, w prawie zamówień publicznych obowiązuje zakaz zmian zapisów podpisanej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Jednakże art. 144 PZP zakłada, że dopuszczalne jest dokonanie zmian, jeżeli zaistnieje przynajmniej jedna z przesłanek wskazanych w tym przepisie. Należy do nich m.in. możliwość zmiany treści postanowień umowy, jeżeli zmiany te – niezależnie od ich wartości – można uznać za nieistotne.

Jak się jednak okazuje, nawet wystąpienie przesłanki, o której mowa w art. 144 PZP nie w każdym przypadku uprawnia do dokonania zmiany. Swoje zdanie w tej kwestii wyraziła Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z 5 kwietnia 2018 r. (sygn. akt KIO/KD 8/18).

„Nie można dokonać w umowie w sprawie zamówienia publicznego zmian, które prowadziłyby w rzeczywistości do udzielenia nowego zamówienia.” (KIO/KD 8/18)

W ocenie Izby niedopuszczalne są czynności stron skutkujące rozszerzeniem świadczenia Wykonawcy ponad określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO