24.05.2022

Obligatoryjna forma elektroniczna dokumentów w PZP

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prawo zamówień publicznych przewiduje sytuacje, kiedy forma elektroniczna składanych dokumentów jest obligatoryjna. W wyroku KIO 67/22 z 25 stycznia 2022 r. Izba wypowiedziała się, jakie skutki wywołuje brak spełnienia powyższego wymagania przez Wykonawcę.

 

Które dokumenty w formie elektronicznej?

 

Zgodnie z art. 63 PZP, elektroniczna forma składanych dokumentów wymagana jest w następujących sytuacjach:

 

  1. W postępowaniu lub konkursie o wartości równej lub wyższej niż progi unijne w formie elektronicznej składa się:

  • ofertę,

  • wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

  • wniosek o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania Wykonawców,

  • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

     

  1. W postępowaniu lub konkursie o wartości niższej niż progi unijne w formie elektronicznej składa się wszystkie wskazane powyżej dokumenty poza wnioskiem o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania Wykonawców.

 

Konieczny kwalifikowany podpis elektroniczny dokumentu

 

W dalszej kolejności należy wskazać, jak należy rozumieć pojęcie postaci elektronicznej. W przytoczonym wyroku Izba nie pozostawiła żadnych wątpliwości w tym względzie i wskazała, że:

„Dla zachowania formy elektronicznej konieczne jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Chodzi o tzw. bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, który należy odróżnić od innych rodzajów podpisów elektronicznych.” (KIO 67/22)

Wynika stąd, że tylko użycie bezpiecznego podpisu elektronicznego zapewnia skutek, jakim jest złożenie oświadczenia w formie elektronicznej, równoważnej formie pisemnej.

Brak podpisania oferty właściwym podpisem jest równoznaczny z brakiem zachowania obligatoryjnej formy elektronicznej. W konsekwencji oferta taka powinna zostać odrzucona, ponieważ brak użycia właściwej formy jest wadą, której nie można poprawić. Innymi słowy, niezachowanie właściwej formy oferty powoduje jej nieważność, a tym samym dochodzi do wypełnienia przesłanek odrzucenia oferty.

 

Podsumowanie

 

Prawo zamówień publicznych przewiduje dla niektórych dokumentów składanych w postępowaniu obowiązkową formę elektroniczną.

Elektroniczna forma oznacza dokument w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Brak takiego podpisu oznacza brak zachowania wymaganej formy, a przez to odrzucenie oferty.

Więcej naszych artykułów nt. prawa zamówień publicznych znajdziesz na stronie kio24.org. Nasz zespół od lat pomaga wszystkim stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy także w Twojej sprawie. Zapraszamy do kontaktu!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa