14.05.2019

Obligatoryjne wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów i oświadczeń

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, Zamawiający ma bezwzględny obowiązek wezwać Wykonawcę, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP. Obowiązek taki nakłada na Zamawiającego art. 26 ust. 1 PZP. W uchwale z 27 lutego 2019 r. o sygn. KIO/KD 13/19 obowiązek ten jednoznacznie potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza.

Wezwanie do złożenia dokumentów obowiązkiem Zamawiającego

W przypadku zamówienia publicznego, którego wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, Wykonawca wraz z ofertą składa Zamawiającemu wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu JEDZ.

Po dokonaniu oceny ofert, Zamawiający ma obowiązek wezwać najwyżej ocenionego Wykonawcę, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dniowym terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający nie może uznać samodzielnie, że Wykonawca spełnia warunki

W analizowanym przez Krajową Izbę Odwoławczą stanie faktycznym, Zamawiający zaniechał wezwania Wykonawcy.

Zdaniem KIO substytutu wezwania nie może stanowić samodzielne uznanie przez Zamawiającego, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu lub nie zachodzą względem niego podstawy wykluczenia. Domniemanie takie nie może mieć miejsca nawet w sytuacji, gdy Zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty wymagane przez rozporządzenie, na skutek złożenia ich przez Wykonawcę wraz z ofertą.

Krajowa Izba Odwoławcza dopuszcza wyjątkowo zastąpienie wezwania do złożenia dokumentów wezwaniem do potwierdzenia aktualności dokumentów, które Wykonawca złożył wraz z ofertą. Przyzwolenie takie znajdujemy w wyroku KIO z 25 stycznia 2017 r. (sygn. akt KIO 103/17).

Wnioski

KIO potwierdziła, iż niedopuszczalnym jest zupełne zaniechanie przez Zamawiającego wezwania Wykonawcy do przekazania dokumentów lub informacji pozwalających na weryfikację aktualności dokumentów po uznaniu oferty Wykonawcy za najwyżej ocenioną.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa