23.04.2018

Obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w zakresie udzielonych zasobów

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 16 stycznia 2018 r. (KIO 29/18) rozpatrywała sprawę dotyczącą obowiązku Zamawiającego, wynikającego z dyspozycji art. 26 ust. 3 PZP.

Po raz kolejny przedmiotem rozstrzygnięcia KIO była kwestia, czy Zamawiający – bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów – może wykluczyć Wykonawcę z udziału w postępowaniu?

Stan faktyczny

Po analizie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający powziął wątpliwości dotyczące oświadczenia o udzieleniu zasobów. W związku z tym wykluczył tego Wykonawcę z udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia oświadczenia o udzieleniu zasobów.

Dopiero na etapie wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawca dowiedział się o wykluczeniu i uzasadnieniu Zamawiającego w tym zakresie.

Stanowisko KIO

Zdaniem KIO, doszło do naruszenia art. 26 ust. 3 PZP. Zamawiający, bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań i brak podstaw wykluczenia, dokonał czynności wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

W ocenie KIO, zgodnie z art. 22a ust. 6 PZP Wykonawca ma prawo do zmiany formy wsparcia, jeżeli Zamawiający uzna, iż potencjał podmiotu trzeciego nie potwierdza spełnienia warunku.

KIO potwierdziła, iż na podstawie wezwania Zamawiającego (art. 26 ust. 3 PZP), Wykonawca może – zgodnie z art. 22a ust. 6 PZP – zmienić podmiot trzeci lub wykazać że samodzielnie spełni warunki udziału w postępowaniu.

Wnioski

Orzeczenie KIO jest ważne dla Wykonawców, którym została potwierdzona możliwość zmiany podmiotu udzielającego zasobów na etapie oceny ofert, pod warunkiem jednak, że Zamawiający wezwie ich do uzupełnienia oświadczeń.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa