04.06.2018

Obowiązki Zamawiającego przed unieważnieniem postępowania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prawo zamówień publicznych zawiera katalog przesłanek, które obligują Zamawiającego do unieważnienia prowadzonego przez niego postępowania. Jedną z nich jest sytuacja określona w art. 93 ust. 1 PZP, w której cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W takim przypadku obowiązek unieważnienia postępowania uzależniony jest od tego, czy Zamawiający może zwiększyć planowaną na zamówienie kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zachęcam do zapoznania się z moim artykułem w tym temacie, tutaj.

Ciekawy wyrok w kwestii art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP wydała Krajowa Izba Odwoławcza 2 marca 2018 roku (sygn. akt KIO 275/2018).

Stanowisko KIO

Izba podkreśliła, że w przypadku wyboru oferty z ceną przekraczającą kwotę podaną przed otwarciem ofert, Zamawiający musi w pierwszym rzędzie spróbować uzyskać dodatkowe środki, aby zrealizować zamówienie.

„Dopiero gdy próba lub próby pozyskania dodatkowych środków spełzną na niczym, Zamawiający będzie mógł unieważnić postępowanie stosując się do art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP” (KIO 275/2018)

Przekroczona kwota a interes prawny odwołującego

Czy zatem Wykonawca przekraczający w ofercie kwotę, którą Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jest uprawniony do wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej?

Zgodnie bowiem z art. 179 ust. 1 PZP środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Izba uznała, że nie można mówić o braku interesu Wykonawcy przekraczającego kwotę wskazaną w ofercie. Jest to stanowisko uzasadnione, ponieważ jak stwierdziła KIO: „po wyborze takiej oferty Zamawiający musi podjąć czynności zmierzające do zwiększenia kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dopiero w wyniku stwierdzenia braku możliwości Zamawiającego zwiększenia (obojętnie z jakich powodów) środków na sfinansowanie zamówienia Zamawiający będzie mógł unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP cytowanego wyżej”.

Podsumowanie

Warto zatem mieć powyższe orzeczenie na uwadze. Nawet jeżeli oferta Wykonawcy przekracza założony przez Zamawiającego budżet, i tak posiada on legitymację do skorzystania z przysługujących na podstawie prawa zamówień publicznych środków ochrony prawnej.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa