21.03.2017

Od marca działa „nowy/stary” organ przy UZP!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wicepremier Mateusz Morawiecki powołał 6 marca 2017 r. 15 członków Rady Zamówień Publicznych. Oznacza to, że decyzją Ministra Rozwoju, po ponad trzech latach przerwy organ ten działa ponownie.

Umocowanie Rady w PZP

Rada Zamówień Publicznych („Rada”) jako organ pojawiła się już w 2004 r. Pierwotna wersja ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), w art. 157 ust. 1 nakazywała bowiem utworzenie Rady Zamówień Publicznych.

Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Do jej zadań należy wyrażanie opinii w sprawach systemu zamówień, które przedstawia jej Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i które uznane zostały za szczególnie istotne.

Ponadto, Rada opiniuje roczne sprawozdania przygotowywane przez Prezesa Urzędu, które dotyczą funkcjonowania systemu zamówień oraz ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie zamówień, określone w PZP.

Należy podkreślić, że PZP nie zawiera i nie określa wszystkich zadań Rady. W art. 157 ust. 2 znajduje się jedynie zapis „w szczególności”. Dlatego też zakres zadań nie może być uznany za wyczerpujący.

Skład Rady

Rada Zamówień Publicznych składa się z 10 do 15 członków. Minister Morawiecki wykorzystał w pełni przysługujące mu prawo i powołał zatem maksymalną możliwą liczbę członków.

Członek Rady musi być obywatelem polskim, który korzysta z pełni praw publicznych. Nie może być dodatkowo karany za przestępstwa wskazane w art. 158 ust. 3 pkt 3) PZP.

Obsługę prac Rady zapewnia Urząd Zamówień Publicznych. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie, które ustalane jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem z 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych (Dz.U.2004.49.470) wysokość wynagrodzenia przysługującego poszczególnym członkom Rady za udział w jednym posiedzeniu wynosi: 500 zł dla przewodniczącego, 400 zł dla wiceprzewodniczącego oraz 300 zł dla pozostałych członków Rady.

Charakter i moc wydawanych opinii

Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 9 lipca 2010 r. (KIO/UZP 1265/10) opinie wydawane przez Urząd Zamówień Publicznych nie mają charakteru źródła prawa. Izba nie jest także związana opiniami urzędu, wydając orzeczenie jedynie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i przeprowadzoną według własnego przekonania ocenę wiarygodności i mocy materiału dowodowego zebranego w sprawie w granicach zarzutów podniesionych w odwołaniu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa