16.10.2017

Opinia Prokuratorii Generalnej dla zamówień o wartości powyżej 100 mln

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prokuratoria Generalna ma prawo wydawać opinie prawne w sprawie zamówień publicznych o wartości powyżej 100 mln zł. Obowiązek taki nakłada ustawa z 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 roku poz. 2261), która weszła w życie 1 lipca 2017 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o Prokuratorii Generalnej RP, podmioty reprezentujące Skarb Państwa (Zamawiający) zostały zobowiązane do uzyskania opinii prawnej Prokuratorii w przedmiocie wzoru umowy, istotnych postanowień umowy, ogólnych warunków umowy lub projektu umowy udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasada ta dotyczy zamówień, w których wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwotę 100 mln zł.

W jakim terminie złożyć wniosek o opinię prawną?

Wniosek o wydanie opinii prawnej należy złożyć do Prokuratorii Generalnej nie później niż 15 dni przed planowanym udostępnieniem SIWZ albo zawarciem umowy (w przypadku gdy sporządzenie SIWZ nie jest wymagane).

Powyższy termin może zostać skrócony w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej, a wniosek w takim przypadku można złożyć nie później niż na 4 dni przed planowanym udostępnieniem SIWZ lub zawarciem umowy.

Prokuratoria Generalna ma obowiązek wydać opinię prawną w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień dokonania planowanej czynności prawnej lub udostępnienia SIWZ.

Niewydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń Prokuratorii Generalnej do opiniowanej czynności prawnej, wzoru umowy, istotnych postanowień umowy lub ogólnych warunków umowy.

Wnioski

Większa kontrola dużych zamówień publicznych przez Prokuratorię Generalną pozwoli na zabezpieczenie prawne Skarbu Państwa. Zaś dobre praktyki na różnych rynkach pozwolą na ujednolicenie SIWZ czy istotnych postanowień umowy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa