06.12.2016

Organizowanie aukcji elektronicznej przez Zamawiającego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór najkorzystniejszej oferty. Zorganizowanie i przeprowadzenie aukcji elektronicznej może być dla Zamawiającego pomocne w wyborze właściwej oferty.

 

Jakie są warunki przeprowadzenia aukcji?

Możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej istnieje tylko, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie: 1) przetargu nieograniczonego, 2) przetargu ograniczonego lub 3) negocjacji z ogłoszeniem (art. 91a PZP).

W dalszej kolejności, w postępowaniu musi dojść do złożenia co najmniej dwóch ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Natomiast sama możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej musi być zaznaczona przez Zamawiającego już w ogłoszeniu o zamówieniu. Wymogiem jest również, aby treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia była możliwa do ustalenia w sposób precyzyjny.

Aukcję przeprowadza się po dokonaniu oceny ofert.

 

Co należy wskazać w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu?

Podjęcie decyzji o możliwym przeprowadzeniu aukcji elektronicznej rodzi po stronie Zamawiającego szereg obowiązków. Jednym z nich jest konieczność wskazania w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wielu informacji m.in.: 1) informacje, które zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej, oraz ewentualnie termin ich udostępnienia, 2) informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej, czy 3) warunki na jakich wykonawcy będą mogli licytować.

 

Kluczowe cechy aukcji elektronicznej

Kryteria oceny ofert podczas aukcji elektronicznej muszą być tak określone, aby możliwa była ich automatyczna weryfikacja bez ingerencji Zamawiającego. W myśl art. 91b ust. 4, sposób oceny ofert powinien obejmować przeliczanie postąpień na punktową ocenę danej oferty.

Z przytoczonych powodów, aukcji elektronicznej nie można stosować, jeżeli przedmiotem zamówienia jest świadczenie o charakterze intelektualnym, którego jednocześnie nie można poddać automatycznej ocenie.

Rozpoczęcie aukcji elektronicznej może nastąpić najwcześniej 2 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego zaproszenia. Sama aukcja może być jedno bądź wieloetapowa.

 

Zasady organizowania aukcji elektronicznej

Podczas aukcji elektronicznej, korzystając z odpowiedniego formularza, Wykonawcy składają kolejne, coraz korzystniejsze postąpienia, które podlegają automatycznej ocenie. Każde postąpienie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Złożona przez Wykonawcę oferta przestaje obowiązywać, jeśli inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą.

Zamawiający jest zobowiązany do przekazywania na bieżąco, wiadomości o zajmowanej pozycji, ofert złożonych przez Wykonawców.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa