05.03.2019

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 30a PZP, Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia, w kryteriach oceny ofert lub w warunkach realizacji zamówienia, określone oznakowanie wyłącznie w przypadku zamówień o szczególnych cechach.

 W powyższym przepisie określono warunki stosowania i wymagania oznakowania:

1) wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia;

1) wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach;

2) warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe;

3) oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;

4) wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który Wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu.

 Zamawiający muszą akceptować wszystkie inne oznakowania, które potwierdzają, że dane produkty i usługi spełniają równoważne wymogi, jeżeli wymagają posiadania określonego oznakowania.

Wykonawca, który nie może uzyskać oznakowania, może przedstawić za pomocą innych środków dowodowych, że jego produkty bądź usługi spełniają określone wymagania Zamawiającego. Do takich środków dowodowych należy chociażby dokumentacja techniczna producenta.

Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia odwołując się do wybranych wymogów określonych w oznakowaniu, które są związane z przedmiotem zamówienia. Natomiast Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy oznakowania, które zawiera również wymagania niezwiązane z przedmiotem zamówienia!

Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych „kryteria, na jakich opiera się przyznawanie danego oznakowania, muszą dotyczyć przedmiotu zamówienia, który ma być zrealizowany w ramach danego zamówienia, we wszystkich aspektach oraz na wszystkich etapach jego cyklu życia, ale nie muszą one być istotną cechą tego przedmiotu zamówienia.”

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa