15.11.2016

Partnerstwo innowacyjne nowym trybem zamówienia!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych wprowadziła do polskiego sytemu nowy tryb udzielenia zamówienia – partnerstwo innowacyjne. Zmiany PZP podyktowane zostały koniecznością implementowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

 

Czym jest partnerstwo innowacyjne?

Prowadząc postępowanie w trybie partnerstwa innowacyjnego, Zamawiający zaprasza Wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych. Następnie prowadzi z nimi negocjacje oraz zaprasza do składania ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych.

 

Innowacyjny czyli jaki?

Zgodnie z definicją w słowniku języka polskiego PWN rzecz innowacyjna to rzecz nowo wprowadzona, a innowacyjny można rozumieć jako nowatorski. PZP wskazuje, że produktem innowacyjnym, jest produkt nowy lub znacznie udoskonalony. Innowacyjnym produktem może być również usługa lub robota budowlana, proces produkcji, budowy lub konstrukcji czy też nowa metoda marketingowa.

 

Etapowanie negocjacji prawem Zamawiającego

W postępowaniu prowadzonym w trybie partnerstwa innowacyjnego Zamawiający uprawniony jest do podzielenia negocjacji na etapy. Jednak informacja o podziale negocjacji musi znajdować się już w ogłoszeniu o zamówieniu! Działanie takie ma doprowadzić do ograniczenia liczby ofert podlegającej negocjacjom. Weryfikacji propozycji Wykonawców, Zamawiający dokonuje oparciu o kryteria zawarte w SIWZ.

 

Wybór oferty i ustanowienie partnerstwa innowacyjnego

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą tzn. przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Co ważne, Zamawiający jest uprawniony do wyboru kilku ofert złożonych przez kilku Wykonawców.

Kolejnym etapem jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umową taką ustanowione zostaje partnerstwo innowacyjne z jednym lub z kilkoma partnerami.

NOWELIZACJA PZP 2016 — SZKOLENIE W TWOJEJ FIRMIE
dowiedz się więcej


Zasady partnerstwa innowacyjnego

W ramach partnerstwa innowacyjnego Zamawiający ustala cele pośrednie, które mają osiągnąć partnerzy, oraz przewiduje wynagrodzenie w częściach uwzględniających etapy partnerstwa lub cele pośrednie (art. 73h ust. 2 PZP).

W przypadku partnerstwa innowacyjnego ustanowionego z kilkoma partnerami, Zamawiający nie ujawnia pozostałym partnerom proponowanych rozwiązań ani innych informacji poufnych udzielanych w ramach partnerstwa innowacyjnego przez jednego z partnerów, bez jego zgody (art. 73h ust. 5 PZP)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa