16.05.2022

Pojęcie roboty budowlanej w prawie zamówień publicznych

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Pojęcie jednej roboty budowlanej w PZP

 

Zamówienia publiczne w znacznej większości dotyczą robót budowlanych. Równie często, nakładanym na Wykonawcę wymaganiem jest wykazanie, że wykonał jedną lub większą ilość podobnych robót budowlanych. Pojęcie jednej roboty budowlanej może być rozumiane szeroko, co może prowadzić do poważnych nieporozumień Wykonawcy z Zamawiającym. Istotne dla obydwu stron postępowania jest zatem właściwe rozumienie tego pojęcia. Zostało ono dokładnie wyjaśnione w wyroku KIO 282/22 z 18 lutego 2022 r.

 

Definicja jednej roboty budowlanej w SWZ?

 

Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że uprawnieniem Zamawiającego jest wskazanie w SWZ co rozumie pod pojęciem jednej roboty budowlanej. W ten sposób najłatwiej uniknąć nieporozumień czy sytuacji, w której jeden z Wykonawców poczułby się nierówno potraktowanym. Definiując pojęcie jednej roboty budowlanej Zamawiający może przyjąć, że dotyczy ona wykonania zadania na podstawie jednej umowy, jednego zamówienia czy też jednego projektu. Jeśli jednak takiego zastrzeżenia nie będzie, Zamawiający nie może na etapie badania i oceny ofert zaostrzyć wymagań, a wszelkie nieprecyzyjne postanowienia SWZ nie mogą wywoływać negatywnych skutków wobec podmiotów uczestniczących w przetargu.

 

Sumowanie robót z kilku umów możliwe

 

Izba zauważyła, że interpretacji pojęcia „robota budowlana” należy dokonywać w kontekście konkretnego zamówienia i brzmienia SWZ. Skoro nie istnieje odgórna dyrektywa nakazująca uznawanie roboty budowlanej za jedną umowę czy też jedno zadanie, zasadne jest przyjęcie, że robotą budowlaną może być całość działań dotyczących pewnego obszarui w ramach tak rozumianego pojęcia można było ją wykonać na podstawie kilku umów czy też w ramach kilku zadań.

 

W ocenie Izby ograniczenie jednej roboty budowlanej do jednej umowy/jednego zadania, nie wydaje się właściwe skoro celem takiego wymagania ma być możliwość zweryfikowania jakie prace Wykonawca wykonywał i w jaki sposób sobie z nimi poradził. Jednakże, tego rodzaju sumowanie robót z kilku umów nie jest zasadą, lecz wyjątkiem od zasady. W szczególności chodzi o przypadki, gdy kilka umów, w sposób istotny powiązanych ze sobą przedmiotowo, wykonywanych jest równocześnie lub w bezpośrednim powiązaniu.

 

Podsumowanie

 

Pojęcie jednej roboty budowlanej nie jest ustawowo zdefiniowane i może wywoływać nieporozumienie pomiędzy stronami postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Uprawnieniem Zamawiającego jest wskazanie w SWZ co rozumie pod pojęciem jednej roboty budowlanej. Może on określić definicję pojęcia roboty budowlanej jako wykonania zadania na podstawie jednej umowy, jednego zamówienia czy też jednego projektu.

 

Robotą budowlaną może być całość działań dotyczących pewnego obszaru i można było ją wykonać na podstawie kilku umów.

 

Kancelaria Szołajski Legal Group posiada duże doświadczenie w obszarze zamówień publicznych. Możemy pomóc także w Twojej sprawie. Zapraszamy do kontaktu.

 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa