12.06.2017

Posiadanie ISO 9001 jako kryterium oceny oferty?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z prawem zamówień publicznych cena nie musi być jedynym kryterium oceny ofert złożonych przez Wykonawców. Zamawiający może wziąć pod uwagę także jakość i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia czy serwis posprzedażny lub pomoc techniczną.

Czy jednak ilość przyznanych punktów za złożoną przez Wykonawcę ofertę może zależeć od posiadania przez niego certyfikatów ISO (np. ISO 9001)? Według informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie ISO, standardy te zapewniają biznesowi narzędzia pomagające redukować koszty poprzez minimalizację strat i błędów oraz zwiększanie produktywności.

Certyfikat ISO 9001 informuje, że dany podmiot wprowadził w swoim przedsiębiorstwie system zarządzania jakością. Odnosi się on zatem do Wykonawcy, a nie do oferowanego przez niego produktu. Takie rozumowanie prowadzi do wniosku, że nie wolno punktować oferty za posiadanie certyfikatu ISO 9001.

Popularne w tej materii jest orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z 5 grudnia 2008 r. (KIO/UZP 1362/08), w którym Izba wskazała, że kryteria oceny ofert mają być związane z przedmiotem zamówienia.

Jak stanowi art. 91 ust. 3 PZP kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. W ocenie KIO przyznanie punktacji za posiadanie lub wdrażanie certyfikatów ISO 9001 i 14000 jest w rzeczywistości przyznaniem punktów za właściwość ekonomiczną Wykonawcy, gdyż zarządzanie jakością jest własnością ekonomicznie wymierną danego przedsiębiorstwa.

„Normy ISO serii 14000 podobnie jak normy ISO serii 9000 są instrumentami dobrowolnymi dostarczającymi praktyczne i realne rozwiązania problemów środowiskowych oraz stanowiącym skuteczne i proste narzędzie ciągłej poprawy i doskonalenia systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa. Z samego faktu jednak, że Zamawiający posiada wdrożone stosowne systemy zarządzania, nie wynika jeszcze cel, ani konieczność posiadania takich samych certyfikatów przez Wykonawców.” (KIO/UZP 1362/08)

Podsumowanie

Z dzisiejszego artykułu wynika jasno, że Zamawiający nie może ustalić posiadania certyfikatu ISO 9001 jako kryterium oceny oferty.

Jednakże nie wolno zapominać, że wymóg posiadania certyfikatu ISO może być warunkiem udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa