15.06.2023

Prawidłowy JEDZ musi złożyć każdy zobowiązany podmiot

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W wyroku 587/23 z 15 marca 2023 r. kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy miał zarzut, który dotyczył JEDZ złożonego przez podmiot trzeci.

Odwołujący złożył wraz z ofertą JEDZ podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby. Badając ofertę Odwołującego, Zamawiający stwierdził, że dokument ten nie spełnia wymogów formalnych ponieważ:

  • nie został złożony w języku polskim,

  • nie potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby oraz

  • nie został złożony w formie elektronicznej tj. nie został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionego przedstawiciela w/w podmiotu lub upoważnionego pełnomocnika.

Zamawiający dokonując walidacji podpisu elektronicznego pod uzupełnionym JEDZ dla podmiotu trzeciego stwierdził, że podpis złożony pod tym dokumentem nie był kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co było jednym z powodów odrzucenia oferty.

Podstawa prawna odrzucenia oferty

Zgodnie z art. 63 ust. 1 PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę, wniosek, którym mowa w art. 371 ust. 3 oraz oświadczenie, którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej.

Tym samym pod rygorem nieważności, w postępowaniach dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w formie elektronicznej składa się oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wniosek stosowany w zamówieniach sektorowych, o którym mowa w art. 371 ust 3 PZP oraz JEDZ.

Przepis art. 63 ust. 1 PZP wymienia oświadczenie, którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, a nie oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, co należy odnosić do JEDZ niezależnie od tego, jakiego podmiotu ma on dotyczyć.

W związku z tym każdy podmiot zobowiązany do złożenia JEDZ: czy jest to Wykonawca, podwykonawca lub podmiot trzeci udostępniający zasoby, powinien złożyć JEDZ w formie przewidzianej w art. 63 ust. 1 PZP i ze wszystkimi tego skutkami.

Podsumowanie

Odwołujący nie kwestionował dokonanej przez Zamawiającego walidacji podpisu elektronicznego złożonego pod JEDZ podmiotu trzeciego. Zatem bezspornym było, że podpis ten nie był kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co zestawiając z zasadą jednokrotnego wezwania do uzupełnienia danego dokumentu skutkowało koniecznością odrzucenia oferty Odwołującego.

Tym samym Izba nie dopatrzyła się naruszeń w czynności Zamawiającego w tym zakresie i oddaliła przedmiotowy zarzut.

Zespół KancelariiSzołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa