12.02.2018

Procedura wyjaśniająca, a procedura samooczyszczenia

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z wyrokiem KIO z 6 grudnia 2017 r. (sygn. akt KIO 2397/17) procedura wyjaśniająca dotycząca udziału Wykonawcy w przygotowaniu postępowania nie jest w żaden sposób uzależniona i ograniczona procedurą samooczyszczenia. Poniżej omówimy obie procedury, aby wyjaśnić związek pomiędzy nimi i pojawiające się w tym zakresie wątpliwości.

Procedura samooczyszczenia

Zgodnie z art. 24 ust. 8 PZP Wykonawca, który podlega wykluczeniu, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić:

  1. naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
  2. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
  3. wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego,
  4. współpracę z organami ścigania oraz
  5. podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

Procedura wyjaśniająca

Uregulowana w art. 24 ust. 10 PZP procedura wyjaśniająca, daje Wykonawcy możliwość udowodnienia Zamawiającemu, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłóca konkurencji.

Przepis ten stanowi samodzielną podstawę dokonania czynności wezwania przez Zamawiającego.

Wątpliwości

Na tle powyższych procedur powstała wątpliwość: czy Zamawiający, mimo skorzystania przez Wykonawcę z procedury samooczyszczenia, ma obowiązek skierować wezwanie do Wykonawcy w zakresie procedury wyjaśniającej?

Wyrok KIO

Zdaniem KIO, nawet jeśli Wykonawca skorzystał z procedury samooczyszczenia, to Zamawiający i tak zobowiązany jest skierować do niego wezwanie w trybie art. 24 ust. 10 PZP, dając mu możliwość – przed wykluczeniem z postępowania – złożenia stosownych wyjaśnień.

W ocenie KIO, chodzi o umożliwienie Wykonawcy wykazania, że jego udział w danym postępowaniu nie zakłóci konkurencji.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa