16.01.2018

Publikacje ogłoszeń dot. zamówień publicznych. Uchybienia Zamawiających

Urząd Zamówień Publicznych opublikował wyniki kontroli w zakresie przestrzegania przez Zamawiających obowiązków dotyczących publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych.

Obowiązki publikacyjne

Zgodnie z ustawą PZP ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu Urzędu Zamówień Publicznych lub publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych dzieli się na:

  1. Ogłoszenia informacyjne
  2. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
  3. Ogłoszenia o konkursie
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 PZP (tj. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie obowiązku przekazywania ogłoszeń o zamówieniach oraz konkursach Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, o którym pisaliśmy tutaj (http://kio24.org/dla-zamawiajacych/w-2018-r.-wyzsze-progi-unijne-oraz-sredni-kurs-zlotego-do-euro.html).

Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej publikuje się jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych.

Wyniki Kontroli UZP

Najczęstsze błędy Zamawiających w zakresie umieszczania i publikowania ogłoszeń dotyczyły naruszenia terminu umieszczenia ogłoszenia w inny sposób, np. w prasie ogólnopolskiej, które nie może nastąpić przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (art. 11 ust. 7d PZP).

Zamawiający umieszczali bowiem ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej czy na stronie internetowej Zamawiającego przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO