14.05.2018

Referencje Wykonawcy są wyłącznie potwierdzeniem wykonanego zamówienia

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wyrok w sprawie możliwości kwestionowania referencji przedłożonych w postępowaniu wydała 19 stycznia 2018 r. (sygn. akt KIO 44/18) Krajowa Izba Odwoławcza.

W przedmiotowej sprawie jeden z Wykonawców złożył referencje na potwierdzenie swojego doświadczenia w realizacji zamówień. Zamawiający po udzielonych przez Wykonawcę wyjaśnieniach oraz złożonych dokumentach referencji uznał spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej.

Odwołujący kwestionował treść samej referencji, która – jak wskazywał – nie zawierała dat dziennych wykonania zamówienia, zaś takie wymaganie stawiał Zamawiający.

Krajowa Izba Odwoławcza nie zgodziła się ze stanowiskiem Odwołującego. Uznała działania Zamawiającego za prawidłowe i oddaliła odwołanie.

Zdaniem Izby, zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą (np. wyrok z 16 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO 1581/17) „Zamawiający nie może oczekiwać i wymagać, aby z treści referencji, pochodzącej od podmiotu trzeciego, zwykle wystawionej wcześniej i nie w związku z postępowaniem, w którym zostaje złożona, wynikało coś więcej niż potwierdzenie należytego wykonania zamówienia scharakteryzowanego pod względem elementów koniecznych dla wykazania warunku w wykazie stanowiącym oświadczenie własne Wykonawcy”.

KIO podkreśliła również, jak istotne znaczenie ma art. 26 ustęp 2f PZP. Zgodnie z nim – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia – Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów. Uzupełnienie dokumentów ma stanowić potwierdzenie, że dany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji. Jeżeli zaś zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne – do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Reasumując, zwracając się do wystawcy referencji o ich uzyskanie, Wykonawca nie może mieć wpływu na ich kształt. Jeżeli nawet w jakimś zakresie jest to możliwe, to ustalenie brzmienia referencji w taki sposób, aby odpowiadały one warunkom w różnych postępowaniach jest bardzo utrudnione, albo wręcz niemożliwe.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa