18.02.2019

Samooczyszczenie – działania podjęte przez Wykonawcę

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza, 19 października 2018 r., po raz kolejny rozpatrywała odwołanie w związku z procedurą samooczyszczenia Wykonawcy (sygn. akt KIO 1975/18).

Procedura samooczyszczenia

Zgodnie z art. 24 ust. 8 PZP, Wykonawca podlegający wykluczeniu, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności.

Wykonawca może m. in. udowodnić:

1) naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,

1) zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,

2) wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego,

3) współpracę z organami ścigania oraz

4) podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

Zgodnie z art. 24 ust. 9 PZP, jeżeli Zamawiający uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności jego czynu, Wykonawca nie podlega wykluczeniu!

Orzeczenie KIO

Rozpoznając sprawę, Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła, iż to na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia okoliczności samooczyszczenia. Kroki te powinien podjąć już wraz ze składaną ofertą lub ewentualnie w odpowiedzi na dodatkowe wezwanie Zamawiającego. W przedmiotowym stanie faktycznym Wykonawca nie dopełnił tego obowiązku!

Zdaniem KIO, korzystając z procedury przewidzianej w art. 24 ust. 8 i 9 PZP, w ramach samooczyszczenia Wykonawca powinien przedstawić dowody na swoją rzetelność.

Jak podkreśla KIO w orzeczeniu, dowody nie mogą być „wybiórcze”, a Wykonawca musi wykazać, że podjął środki naprawcze. Przedstawione dowody – chociażby zmiany wprowadzone w sferze organizacji pracy przedsiębiorstwa – powinny wskazywać, że w przyszłości Wykonawca ten będzie lepiej sobie radził z sytuacjami podobnymi do tych, które były podstawą wykluczenia.

Wnioski

 Kolejne orzeczenie KIO wskazuje, iż istotną rolę w procedurze samooczyszczenia odgrywa Zamawiający i jego dociekliwość!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa