24.06.2019

Skutki stosowania umowy ramowej w zamówieniach publicznych

Jakkolwiek wykorzystanie umowy ramowej powoduje pewne ułatwienia dla jednostek zamawiających, to narzędzia te nie mogą być rozumiane jako całkowite odejście od zasad prawa zamówień publicznych – oceniła Krajowa Izba Odwoławcza.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 99 i nast. PZP Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie:

przetargu nieograniczonego,

przetargu ograniczonego,

negocjacji z ogłoszeniem,

dialogu konkurencyjnego,

negocjacji bez ogłoszenia,

zamówienia z wolnej ręki lub

partnerstwa innowacyjnego.

Umowa ramowa wymaga poszanowania zasad PZP

W uchwale z 18 kwietnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że każdy ze szczegółowych instrumentów prawa zamówień publicznych musi być wykorzystywany z poszanowaniem zasad naczelnych zamówień publicznych.

„Ustawodawca nie odstąpił od wymogów właściwego badania i oceny ofert, określonych w PZP, w stosunku do ofert składanych w celu zawarcia umów ramowych. Zamawiający ma obowiązek zbadać oferty chociażby pod kątem możliwości wystąpienia rażąco niskiej ceny czy zgodności z treścią SIWZ.” (KIO/KU 29/19)

Podsumowanie

Sam zamiar skorzystania przez Zamawiającego z umowy ramowej nie oznacza, że może on zrezygnować ze stosowania głównych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nie może zatem także pominąć w postępowaniu reguł wynikających z art. 90 PZP.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO