24.06.2019

Skutki stosowania umowy ramowej w zamówieniach publicznych

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Jakkolwiek wykorzystanie umowy ramowej powoduje pewne ułatwienia dla jednostek zamawiających, to narzędzia te nie mogą być rozumiane jako całkowite odejście od zasad prawa zamówień publicznych – oceniła Krajowa Izba Odwoławcza.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 99 i nast. PZP Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie:

przetargu nieograniczonego,

przetargu ograniczonego,

negocjacji z ogłoszeniem,

dialogu konkurencyjnego,

negocjacji bez ogłoszenia,

zamówienia z wolnej ręki lub

partnerstwa innowacyjnego.

Umowa ramowa wymaga poszanowania zasad PZP

W uchwale z 18 kwietnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że każdy ze szczegółowych instrumentów prawa zamówień publicznych musi być wykorzystywany z poszanowaniem zasad naczelnych zamówień publicznych.

„Ustawodawca nie odstąpił od wymogów właściwego badania i oceny ofert, określonych w PZP, w stosunku do ofert składanych w celu zawarcia umów ramowych. Zamawiający ma obowiązek zbadać oferty chociażby pod kątem możliwości wystąpienia rażąco niskiej ceny czy zgodności z treścią SIWZ.” (KIO/KU 29/19)

Podsumowanie

Sam zamiar skorzystania przez Zamawiającego z umowy ramowej nie oznacza, że może on zrezygnować ze stosowania głównych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nie może zatem także pominąć w postępowaniu reguł wynikających z art. 90 PZP.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa