15.04.2019

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a urlop pracownika

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W orzeczeniu z 1 lutego 2019 r. KIO wskazała, że wątpliwości budzi fakt, czy Wykonawca faktycznie dysponuje pracownikiem, który przez prawie miesiąc przebywa na urlopie bezpłatnym a następnie przez kolejny miesiąc na zwolnieniu lekarskim.

Izba wskazała – i ze stanowiskiem tym należy się zgodzić – że należyta staranność, do której zobowiązany jest Wykonawca przy sporządzaniu oferty, winna skutkować wykazaniem pracowników, którzy w dacie ich wskazywania faktycznie pozostają w dyspozycji Wykonawcy.

„Sam fakt zawarcia z pracownikiem umowy o pracę, nie oznacza, iż pracownik ten będzie zawsze dla Wykonawcy dostępny, choćby w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim.” (KIO 45/19)

 Kiedy Zamawiający może wezwać do złożenia dokumentów i oświadczeń?

Zgodnie z regulacjami art. 26 PZP Zamawiający ma prawo żądać dokumentów i oświadczeń, które potwierdzają spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

Jak stanowi ust. 2f przywołanego przepisu, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Jak rozumieć „uzasadnione podstawy”?

Krajowa Izba Odwoławcza w orzeczeniu z 1 lutego 2019 r. uznała, że podczas trwania postępowania Zamawiający ma prawo wezwać do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów, kiedy Wykonawca złożył aktualne dokumenty, a podczas trwania postępowania dokumenty te utraciły aktualność.

Nie można w tym trybie dokonać aktualizacji czegoś, co było już wcześniej nieaktualne.” (KIO 45/19)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa