22.05.2017

Stosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert – Kontrola Prezesa UZP

Zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert wbrew wymogom ustawowym jest naruszeniem art. 91 ust. 2a PZP – orzekła KIO w wyroku z 24 kwietnia 2017 r. (KIO/KD 13/17).

Aktualne wymogi

Zgodnie ze wskazanym art. 91 ust. 2a PZP, kryterium ceny może być wskazane przez Zamawiającego jako jedyne tylko jeżeli:

  1. Zamawiający określi w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
  2. wykaże w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.

Zasady wynikające z takiego brzmienia przepisu obowiązują od 28 lipca 2016 r., poprzednio warunki stosowania ceny jako jedynego kryterium wymagały, aby przedmiot zamówienia był powszechnie dostępny oraz miał ustalone standardy jakościowe.

A zatem ustawodawca zrezygnował z wymogu powszechnej dostępności przedmiotu zamówienia. Czy jest to rozwiązanie słuszne? Czas pokaże…

Kontrola Prezesa UZP

Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 24 kwietnia 2017 r. zapadła w związku ze zgłoszonymi zastrzeżeniami Zamawiającego do naruszeń wskazanych w informacji o wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zamawiający, jako powody zastosowania kryterium ceny w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazał ograniczone środki finansowe oraz ograniczenia czasowe. Podjętą decyzję argumentował skróceniem czasu realizacji projektu z 27 do 18 miesięcy, a w efekcie przeprowadzaniem postępowania pod presją czasu.

Krajowa Izba Odwoławcza nie uznała uzasadnienia Zamawiającego stwierdzając, iż ustalenie jednego kryterium oceny ofert w postaci ceny było prawnie dopuszczalne jedynie przy spełnieniu przesłanek z art. 91 ust. 2a PZP.

Wnioski

Stosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert wymaga od Zamawiającego spełnienia wszystkich przesłanek wynikających z art. 91 ust. 2a ustawy PZP. Inne uzasadnienia są niewystarczające!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO