30.03.2023

Termin na wyrażenie zgody na poprawienie omyłki w Ofercie

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Art. 223 ust. 3 PZP, nakładający na Zamawiającego obowiązek wyznaczenia terminu na wyrażenie zgody na poprawienie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia, odnosi się w swojej treści wyłącznie do przypadku tzw. „innej omyłki” orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 7 lutego 2022 r. (KIO 185/22). Jak tłumaczyła Izba, przepis art. 223 ust. 3 PZP, dotyczy możliwości poprawienia „innej omyłki” (art. 222 ust.2 pkt 3 PZP) polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. 

Jednym z warunków formalnych, od których uzależnione jest merytoryczne rozpoznanie odwołania przez Izbę, jest wniesienie go w określonym w ustawie PZP terminie. Termin na wniesienie odwołania jest terminem zawitym, niepodlegającym przywróceniu, a uchybienie temu terminowi powoduje wygaśnięcie prawa do skorzystania ze środka ochrony prawnej. 

Obowiązek informacyjny nałożony na Zamawiającego

Ustawodawca w art. 223 ust. 2 in fine ustawy PZP nałożył na Zamawiającego obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o poprawieniu jego oferty. Dzięki obowiązkowi informacyjnemu zachowana jest transparentność postępowania. Wykonawca ma wiedzę o podejmowanych przez Zamawiającego czynnościach i może wnieść wobec nich środki ochrony prawnej, aby poddać weryfikacji przez Izbę zgodność działania Zamawiającego z prawem.

Wracając do omawianej sprawy, jak wskazała KIO, jeżeli Odwołujący nie zgadzał się z czynnościami Zamawiającego i uważał je za dokonane z naruszeniem przepisów ustawy PZP, to powinien je zaskarżyć w terminie. Odwołujący tego jednak nie uczynił, poprzestając na przekazaniu Zamawiającemu pisma z wyjaśnieniem, że omyłka miała miejsce w cenie jednostkowej za miesiąc świadczenia usług.

Odwołujący jest podmiotem profesjonalnym, wobec którego wymaga się należytej staranności w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Jednoznaczny termin na wniesienie odwołania

Ustawa PZP w sposób jednoznaczny określa terminy na wniesienia odwołania. W tym przypadku należało go liczyć od przekazania Odwołującemu informacji o czynności Zamawiającego, polegającej na poprawieniu omyłki w ofercie Odwołującego i wezwaniu go do wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

Odwołujący, licząc na zmianę stanowiska przez Zamawiającego i decydując się nie wnieść odwołania w zakreślonym w ustawie terminie, działał na własne ryzyko.

Należy zauważyć, że przepis art. 223 ust. 3 PZP odnosi się do poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający poprawił w ofercie Odwołującego oczywistą omyłkę rachunkową, działając na podstawie art. 223 ust. 1 pkt 2 ustawy, a zatem przepis art. 223 ust. 3 PZP nie miał tu zastosowania.

Podsumowanie

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy także na nasz portal www.kio24.org. Znajdziesz tam jeszcze więcej aktualnych artykułów nt. prawa zamówień publicznych!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa