10.05.2022

Uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy z Zamawiającym

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wygranie postępowania o udzielenie zamówienia nie daje stronom pewności, że dojdzie do wykonania zamówienia. W tym celu potrzebne jest zawarcie umowy między Wykonawcą a Zamawiającym. Nie zawsze jest to czynność czysto techniczna i istnieje ryzyko, że do umowy nie dojdzie. Może się tak zdarzyć, kiedy Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy, o czym traktuje wyrok KIO 686/22 z 28 marca 2022 r.

 

Uchylaniem się są także okoliczności i zachowania Wykonawcy

 

Zgodnie z PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warto w tym miejscu zauważyć, że z przepisu wynika nie tyle uprawnienie Zamawiającego, co obowiązek unieważnienia takiego postępowania.

 

Ustawa nie wskazuje, jakie zachowanie Wykonawcy należy uznać za uchylanie się od zawarcia umowy. W tym miejscu Izba przywołała wyrok KIO 288/14, w którym to Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że uchylanie się „wcale nie musi oznaczać bezpośredniej odmowy zawarcia umowy, lecz może wynikać z okoliczności i z zachowania (działań lub zaniechań) Wykonawcy”. Tego rodzaju przypadki wymagają każdorazowo osobnej oceny z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

 

Wykonawca zgłosił uwagi do umowy? To nie oznacza uchylania się

 

Zdaniem KIO, w rozpoznawanym przypadku zachowanie Wykonawcy nie dawało żadnych podstaw do uznania, że uchyla się on od zawarcia umowy. Wykonawca reagował na wszystkie żądania Zamawiającego. W żaden sposób nie dał do zrozumienia Zamawiającemu, że nie zamierza zawrzeć z nim umowy. Natomiast Zamawiający, na jeden dzień przed terminem podpisania umowy, przesłał Wykonawcy projekt, który różnił się od projektu Umowy udostępnionego wcześniej. Jak podkreśliła KIO, za podstawę do uznania uchylenia się Wykonawcy od zawarcia umowy, nie można wziąć zgłaszanych przez niego uwag do przesłanego projektu.

 

Izba wskazała, że dokonanie zmian w projekcie umowy jest jedną z czynności Zamawiającego, na którą Wykonawcy przysługuje uprawnienie do wniesienia odwołania. Zamawiający, który dopiero na dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy, przekazuje Wykonawcy zmieniony projekt umowy, w istocie pozbawia Wykonawcę tego uprawnienia. Bez znaczenia pozostaje fakt, że zmiany wynikają z innych czynności Zamawiającego lub są nieistotne. Jest to kwestia ocenna i – w przypadku, gdyby Wykonawca nie podzielił stanowiska Zamawiającego - podlega rozstrzygnięciu Krajowej Izby Odwoławczej.

 

W ocenie Izby nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu projektu umowy zwraca uwagę Zamawiającemu, że przekazany mu projekt zawiera postanowienia niezgodne z wcześniejszymi zapowiedziami i czynnościami Zamawiającego, zostaje uznany za uchylającego się od zawarcia umowy. Tym bardziej, że Zamawiający dokonał tej oceny pomimo tego, że termin na skorzystanie ze środka ochrony prawnej w postaci odwołania jeszcze nie upłynął.

 

Podsumowanie

 

Obowiązkiem Zamawiającego jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy.

 

Uchylanie się nie musi oznaczać bezpośredniej odmowy zawarcia umowy - może wynikać z okoliczności i z zachowania Wykonawcy.

 

Za uchylenie się nie można jednak uznać okoliczności, że Wykonawca zgłosił uwagi do przesłanego mu projektu umowy.

 

Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga Wykonawcom, Zamawiającym i Odwołującym w postępowaniach przed KIO. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami!

 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa