07.03.2017

Uchylenie zakazu zawarcia umowy tylko po wykazaniu ważnego interesu publicznego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, obowiązuje zakaz zawarcia umowy o zamówienie publiczne (art. 183 ust.1 PZP). Zamawiający może wnioskować o uchylenie tego zakazu na podstawie art. 183 ust. 2 PZP. Wniosek do Krajowej Izby Odwoławczej musi być jednak uzasadniony ważnym interesem publicznym.

Dotychczasowe orzecznictwo KIO pozwala określić, jaka argumentacja może być uznana za „ważny interes publiczny”, a jakie uzasadnienie (chociaż istotne dla Zamawiającego) za takie uznane nie zostanie. Tym samym nie pozwoli na uchylenie zakazu zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

Stanowisko KIO

Krajowa Izba Odwoławcza za ważny interes publiczny nie uznaje:

  1. Brak zasadności wniesionego odwołania ani okoliczności, w jakich zostało ono złożone.
  2. Fakt, że odwołanie złożył Wykonawca, który w normalnych warunkach zostałby sklasyfikowany na ostatnim miejscu w rankingu ofert.
  3. Potrzeba wydatkowania środków finansowych w bieżącym roku budżetowym.
  4. Fakt, że odmowa uchylenia zakazu mogłaby spowodować utratę funduszy przyznanych jednostce samorządu terytorialnego.

Jak prawidłowo uzasadnić interes publiczny

We wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy, Zamawiający musi wykazać ważny interes publiczny w sposób konkretny, szczegółowy i rzeczowy – stwierdza KIO w postanowieniu z 22 sierpnia 2016 r. (sygn. akt KIO/W 12/16).

Natomiast w rozstrzyganej sprawie Zamawiający wskazał jedynie lakonicznie, iż negatywnym skutkiem niezawarcia umowy o zamówienie publiczne będzie brak terminowej realizacji inwestycji i jej rozliczenia w bieżącym roku budżetowym.

Wnioski

Zamawiający powinien zastanowić się, w jaki sposób – zgodnie z zaleceniami KIO – wykazać ważny interes publiczny. Należy pamiętać, że argumentacja musi być konkretna, szczegółowa i rzeczowa.

Negatywne skutki braku zawarcia umowy dla interesu publicznego można wykazać m.in. w zakresie obronności kraju czy bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie.

Jako, że jest to rozwiązanie wyjątkowe, składając wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa