25.09.2018

Udostępnienie umowy o zamówienie publiczne

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wykonawcy realizują zamówienia publiczne na podstawie stosownej umowy zawartej z Zamawiającym. Zakres ich świadczenia, wynikający z podpisanej umowy, powinien być tożsamy ze zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie.

Zgodnie z art. 139 ust. 1 PZP, jeżeli konkretne kwestie w zakresie umów nie zostały uregulowane w prawie zamówień publicznych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Ten sam artykuł w ust. 3 wskazuje wyraźnie, że umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Czy zatem Zamawiający jest zawsze zobowiązany udostępnić umowę?

Należy stosować przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przewiduje, że każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

„Art. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej:

  • Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".
  • Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.”

Wojewódzki Sąd Administracyjny o jawności umów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, 25 lipca 2018 r. wydał wyrok w sprawie dotyczącej udostępnienia treści umowy o zamówienie publiczne (sygn. akt II SA/Kr 741/18).

W pierwszej kolejności Sąd potwierdził, że umowy o zamówienie publiczne są udostępniane na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Następnie Sąd powołał się na treść art. 5 ust. 2 ustawy i przypomniał, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

„Tym samym, sformułowana w art. 139 PZP zasada jawności umów, których przedmiotem jest dysponowanie środkami publicznymi, nie jest absolutna.” (II SA/Kr 741/18)

Podsumowanie

Należy zapamiętać, że przysługuje nam prawo żądania udostępnienia treści umowy o zamówienie publiczne. Nie jest to jednak uprawnienie niczym nieograniczone!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa