06.06.2023

Unieważnienie postępowania w przypadku istotnej zmiany okoliczności

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

 Dla spełnienia warunku unieważnienia postępowania w oparciu o art. 255 pkt 5 PZP konieczne jest spełnienie łącznie warunków, o których mowa w tym przepisie:

1.     wystąpić musi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym oraz

2.      tej istotnej zmiany okoliczności nie można było wcześniej przewidzieć.

Wystąpienie istotnej zmiany okoliczności musi mieć charakter obiektywny tj. zmiana musi istnieć. To Zamawiający jest zobowiązany wskazać, że zachowując należytą staranność, nie mógł w dacie wszczęcia postępowania przewidzieć wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Odwołanie, jeśli Zamawiający błędnie unieważnił postępowanie

Ustawodawca nałożył na Odwołującego obowiązek wykazania, że działanie Zamawiającego podejmującego decyzję o unieważnieniu postępowania było niezgodne z prawem. W postępowaniu odwoławczym konieczne jest więc wykazanie, że Zamawiający błędnie podjął decyzję i uzasadnił unieważnienie postępowania w oparciu o art. 255 pkt 5 PZP.

W wyroku KIO 559/23 z 20 marca 2023 r. Izba orzekła, że Zamawiający prawidłowo uzasadnił przesłanki zastosowania art. 255 pkt 5 PZP.

Zgodnie z art. 554 ust. 1 PZP Izba uwzględnia odwołanie w całości lub w części, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, konkursu lub systemu kwalifikowania Wykonawców, co nie zostało wykazane odwołaniem.

KIO uznaje argumenty Zamawiającego 

W ocenie Izby, Zamawiający sprostał oczekiwaniu ustawodawcy i wskazał przesłanki unieważnienia w uzasadnieniu czynności. Zamawiający wykazał, że upływ terminu wykorzystania przyznanej kwoty z dniem 31 sierpnia 2022 r., wobec braku innych źródeł pozyskania środków, spowodował utratę możliwości sfinansowania zamówienia.

Zakończenie postępowania wyborem oferty najkorzystniejszej i zawarcie umowy na realizację zamówienia publicznego prowadziłoby w tych warunkach do niegospodarnego i nieracjonalnego wydatkowania środków publicznych i narażenia Zamawiającego na poniesienie w związku z tym szkody.

Jednocześnie Zamawiający wskazał w uzasadnieniu i wykazał istnienie obiektywnych przyczyn przedłużenia się postępowania. Do głównych powodów zaliczyć należy niestandardowy charakter postępowania oraz mnogość zastrzeżeń, co do treści ofert Wykonawców i potrzeby uzupełniania i wyjaśniania ofert w ramach każdego z zadań. Dodatkowo na opóźnianie się postępowania miał wpływ brak doświadczenia zawodowego przygotowujących wnioski jednostek oświatowych, których zapotrzebowanie objęte było postępowaniem i ich opieszałości.

Podsumowanie

W ocenie Izby okoliczności wskazane przez Zamawiającego dla uzasadnienia unieważnienia postępowania są istotne i wywołane działaniami i sytuacjami zewnętrznymi lub wewnętrznymi, ale niezależnymi od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa