09.10.2018

Unieważnienie postępowania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza 14 marca 2018 r. (sygn. akt KIO 351/18) wydała ciekawe orzeczenie dotyczące interpretacji art. 93 ust. 1 pkt 4) PZP. Przepis ten dotyczy unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert.

Unieważnienie postępowania

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) PZP „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Istotne dla oceny podstawy unieważnienia postępowania jest wyjaśnienie pojęcia „kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”, przez którą, zgodnie z art. 86 ust. 3 PZP, należy rozumieć kwotę podaną przez Zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Zaś „cena oferty” to wynagrodzenie Wykonawcy wynikające ze złożonej oferty i odnoszące się do całego zakresu świadczenia opisanego przez Zamawiającego w SIWZ, do wykonania którego zobowiązuje się Wykonawca, składając ofertę.

Przepis nie ma zastosowania, jeżeli Zamawiający może zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Regulacja ta daje Zamawiającemu uprawnienie, a nie obowiązek zwiększenia kwoty, którą podał podczas otwarcia ofert.

Wyrok KIO

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej „Zamawiający jest dysponentem środków finansowych i decydentem odnośnie wydatkowania tych środków, przy czym decyzja odnośnie zwiększenia kwoty przeznaczonej nie musi być uzewnętrzniona w sformalizowany sposób.”

W ocenie KIO „Zamawiający nie ma obowiązku poszukiwania źródeł finansowania ponad kwoty, które pierwotnie zabezpieczył, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej i zapobieżeniu unieważnieniu postępowania.”

Zaś „Uczestnicy postępowania, Wykonawcy nie mogą oczekiwać, że Zamawiający będzie przesuwał środki przeznaczone na realizację innych części zamówienia, czy zaoszczędzonych w toku postępowania. Bezpodstawnym jest również oczekiwanie, że Zamawiający będzie udowadniał, że jego możliwości finansowe nie pozwalają na zwiększenie środków.”

Ponadto według KIO „Zamawiający nie może zaciągnąć zobowiązania, na które go nie stać. Oczywistym jest, że Zamawiający ogólnie posiada znacznie wyższy budżet niż sumy wskazane przed otwarciem ofert, lecz jest on przeznaczony na sfinansowanie wszystkich jego wydatków w danym roku i to Zamawiający ustala, w jaki sposób może ten budżet rozdysponować.”

Podsumowanie

Wykonawcy nie mogą wymagać od Zamawiającego zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia lub udowodnienia, że nie dysponuje on potrzebnymi środkami. Decyzja o poniesieniu wyższych kosztów na sfinansowanie zamówienia należy do Zamawiającego. Możliwość przeznaczenia dodatkowych środków to jego uprawnienie, a nie obowiązek!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa