05.11.2018

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 186 ust. 3a PZP „w przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron”.

Powyższy przepis dopuszcza zatem uwzględnienie przez Zamawiającego części zarzutów i wycofanie pozostałych zarzutów przez odwołującego. Jednakże taka sytuacja może mieć miejsce pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca albo Wykonawca, który przystąpił po stronie Zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów.

W konsekwencji uwzględnienia zarzutów Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

Na gruncie powyższego przepisu przed Krajową Izbą Odwoławczą, 12 marca 2018 r. zapadło  ciekawe orzeczenie w zakresie interpretacji wykonania przez Zamawiającego żądań zawartych w odwołaniu (sygn. akt KIO 353/18).

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, wprawdzie w art. 186 ust. 3a PZP użyte jest sformułowanie, iż w przypadku umorzenia postępowania Zamawiający "wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu", to jednak tego sformułowania nie należy odczytywać jako obowiązku wykonania przez Zamawiającego wszystkich żądań zawartych w odwołaniu oraz w sposób w nim wskazany.

Zdaniem KIO, Zamawiający jest zobligowany przede wszystkim do prowadzenia postępowania zgodnie z przepisami ustawy PZP, w tym zgodnie z zasadami PZP, a wykonanie żądań zawartych w odwołaniu często sprowadzałoby się do czynności sprzecznych z tymi przepisami i zasadami.

Zamawiający zatem winien kierować się uwzględnionym zarzutem. Musi jednak wykonać, powtórzyć lub unieważnić czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, wykonując to w oparciu o zasady zamówień publicznych, a nie dosłowną treść zarzutu odwołania.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa