25.06.2018

Uzasadnienie dla unieważnienia postępowania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prawo definiuje okoliczności, w których Zamawiający ma obowiązek podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania. Przesłanki te, określone w art. 93 ust. 1 PZP nie tyle uprawniają Zamawiającego do unieważnienia postępowania, co kreują wobec niego obowiązek określonego zachowania. Wskazane w przepisie okoliczności stanowią katalog zamknięty.

Unieważniając postępowanie Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert (na podstawie art. 93 ust. 3 PZP).

Dodatkowo Zamawiający musi podać uzasadnienie faktyczne i prawne.

Dlaczego uzasadnienie jest tak istotne?

Uzasadnienie unieważnienia postępowania ma istotne znaczenie dla Wykonawców. Jak bowiem stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 8 marca 2018 r. (sygn. akt KIO 267/2018), doręczane Wykonawcom uzasadnienie umożliwia im podjęcie decyzji, co do tego czy będą korzystać ze środków ochrony prawnej.

„Argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu umożliwia Wykonawcom sformułowanie odpowiednich zarzutów, które po upływie terminu na wniesienie odwołania nie mogą być modyfikowane, co wynika z art. 192 ust. 7 PZP.” (KIO 267/2018)

Przywołany przez KIO przepis stanowi bowiem, że izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. Zakres rozstrzygnięcia Izby wyznacza treść odwołania – kwestionowana w nim czynność oraz podniesione zarzuty, które muszą być skonkretyzowane w terminie na wniesienie odwołania (por. KIO 2468/17).

Dodatkowo Izba podkreśliła, że w przypadku gdy Zamawiający formułuje informację o unieważnieniu postępowania, powinien w sposób jak najbardziej klarowny wyartykułować Wykonawcom powody, dla których konieczne jest unieważnienie prowadzonego postępowania. Jest to szczególnie wskazane, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest na zaawansowanym etapie.

Podsumowanie

Zamawiający muszą pamiętać, że pewne okoliczności obligują ich do unieważnienia postępowania. W takim wypadku zobowiązani są do uzasadnienia podjętej decyzji. Nie wolno zapominać, że uzasadnienie unieważnienia musi być skonkretyzowane oraz jasne. Dzięki temu Wykonawcy mogą podjąć właściwą decyzję o ewentualnym złożeniu odwołania.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa