27.06.2017

Uzasadnienie objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa: kompletne i w terminie

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła wyrokiem z 26 kwietnia 2017 r. (KIO 703/2017 ) odwołanie dotyczące zaskarżenia czynności Zamawiającego, który odtajnił część oferty Odwołującego zastrzeżonej tajemnicą przedsiębiorstwa.

Izba stwierdziła, że w razie wątpliwości Zamawiający nie ma obowiązku wzywać Odwołującego do uzupełnienia skuteczności zastrzeżenia.

Zastrzeżenie informacji najpóźniej w terminie składania oferty

Zgodnie z art. 8 ust. 3 PZP Wykonawca musi zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa najpóźniej w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ciężar udowodnienia powodów zastrzeżenia takich informacji również spoczywa na Wykonawcy. Z uwagi na zastrzeżony w przywołanym artykule termin zastrzeżenia informacji, działanie Zamawiającego polegające na wezwaniu Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dowodów, stanowiłoby naruszenie tego przepisu.

Warto podkreślić, iż w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej dopuszczono co najwyżej możliwość wyjaśnienia pewnych niejasności, które mogą nasunąć się Zamawiającemu w wyniku lektury uzasadnienia zastrzeżenia, w odniesieniu do informacji i dowodów przedstawianych przez Wykonawcę w zastrzeżeniu. Jednak możliwość złożenia wyjaśnień nie może sprowadzać się do umożliwienia Wykonawcy przedstawienia całkowicie nowych okoliczności, których zaniechał on wskazać w ustawowym terminie.

KIO o skuteczności zastrzeżenia informacji

W przedmiotowej sprawie KIO dokonała oceny, czy Zamawiający na podstawie złożonych mu przez Odwołującego informacji i dowodów, prawidłowo ustalił, że Wykonawca nie zdołał wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

A zatem Izba badała czy Odwołujący skutecznie zastrzegł informacje, tzn. czy wykazał łączne wystąpienie przesłanek definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Odwołującego oraz po analizie treści odwołania, KIO doszła do wniosku, że uzasadnienie zastrzeżenia złożone przez Odwołującego wraz z ofertą było nieskuteczne. Dodatkowo skład orzekający stwierdził, że Odwołujący dopiero w odwołaniu i na rozprawie przed KIO przedstawił nowe okoliczności, których nie wskazał w uzasadnieniu pierwotnym.

Wnioski

Reasumując, Krajowa Izba Odwoławcza po raz kolejny podkreśliła, iż Zamawiający ma prawo odtajnić część oferty Wykonawcy zastrzeżonej jako tajemnica przedsiębiorstwa. Działanie takie może mieć miejsce, jeżeli w uzasadnieniu złożonym wraz z ofertą Wykonawca nieskutecznie zastrzegł tajemnicę.

KIO potwierdziła także, iż Zamawiający nie ma obowiązku wzywania Wykonawcy do uzupełnienia uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, a może jedynie wzywać do ewentualnych wyjaśnień.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa