19.02.2018

Wadium przed terminem składania ofert, co do godziny!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła, że wadium składane w pieniądzu musi wpłynąć na konto Zamawiającego faktycznie przed terminem składania ofert – wyznaczonym również przez konkretną godzinę, a nie tylko datę dzienną. Wyrok w sprawie o sygnaturze KIO 2584/17 zapadł 19 grudnia 2017 r.

Stan prawny

Zgodnie z art. 45 ust. 3 PZP wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Zaś zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium.

Stan faktyczny

W przedmiotowej sprawie wadium w formie pieniężnej wpłynęło na konto Zamawiającego 22 listopada 2017 r. o godz. 9.50. Zamawiający zaś wyznaczył termin składania ofert na ten dzień, ale na godz. 7.30.

Potwierdzenie wykonania przelewu przez Wykonawcę z 21 listopada 2017 r. nie mogło zatem stanowić dowodu. Decydującym dla ważności wniesienia wadium jest bowiem dzień i godzina wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego.

Stanowisko KIO

KIO zgodziła się z Zamawiającym, że wadium w pieniądzu, które wpłynęło po godzinie składania ofert nie może zostać uznane za wniesione prawidłowo.

Zdaniem KIO, Zamawiający postąpił słusznie, albowiem w konsekwencji oferta powinna być odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. Wadium zostało złożone po terminie składania ofert!

W ocenie KIO znaczenie przy analizie terminowego wniesienia wadium ma również godzina wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa