11.12.2017

Warunki poprawienia omyłki przez Zamawiającego

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty. Przepis ten nakłada także na Zamawiającego obowiązek niezwłocznego poinformowania Wykonawcy, którego ofertę poprawił.

W przedmiocie innych omyłek i możliwości ich poprawienia, orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 22 sierpnia 2017 r. (sygn. akt KIO 1571/17; KIO 1615/17).

Stan sprawy będącej podstawą orzeczenia

Wykonawca składający odwołanie, nie wskazał w swojej ofercie wartości pewnych parametrów, które były wymagane przez Zamawiającego.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnień, a ten w odpowiedzi wskazał, że jest to omyłka pisarska. Po czym podał wymagane wartości.

Stanowisko KIO

Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła stanowisko przystępującego, zgodnie z którym omyłka ta nie posiada znamion oczywistości, a wadliwość oferty złożonej przez Wykonawcę była wynikiem zamierzonego działania.

Co ważne, KIO podkreśliła, że „Zamawiający nie był w stanie samodzielnie wywieść podanych wyjaśnieniami parametrów z treści oferty właściwego oświadczenia woli Wykonawcy”.

„Aby można było dokonać poprawy omyłki – na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP – muszą zostać spełnione następujące przesłanki. Przede wszystkim omyłka nie może być wynikiem świadomego, zamierzonego działania Wykonawcy, poprawienie takiej omyłki nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty, ponadto Zamawiający może dokonać poprawienia takiej omyłki tylko w sytuacji, gdy wie jak takiej poprawy dokonać.” (KIO 1571/17; KIO 1615/17)

Izba zwróciła uwagę, że ustawodawca w zakresie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP miał na celu umożliwienie brania pod uwagę ofert obarczonych nieistotnymi wadami. Są one wynikiem różnorakich błędów i omyłek, które nie prowadzą do powstania istotnych zmian w treści oferty tj. nie zniekształcają w znaczącym stopniu, w sposób sprzeczny z intencją oświadczenia woli wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

„Z przepisu tego wynika zatem zamiar ustawodawcy dopuszczenia do oceny w postępowaniu wszystkich ofert, nawet tych które zawierają rożnego rodzaju błędy, niedoskonałości, byleby tylko nie prowadziło to do zniekształcenia woli Wykonawcy w zakresie istotnej części jego oferty.” (KIO 1571/17; KIO 1615/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO