26.03.2018

Wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wynikającym z art. 26 ust. 3 PZP uprawnieniem Zamawiającego jest możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia dokumentów i stosownych oświadczeń, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.

Ważną tezę sformułowała w tej kwestii Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 28 grudnia 2017 r. (KIO 2563/17).

Kwestionowane działanie Zamawiającego

Zamawiający wykluczył Wykonawcę za niespełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wcześniej jednak wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie opinii bankowej. Wykonawca został zobligowany do uzupełnienia aktualnej daty w dokumencie, co też uczynił.

Jak wskazała KIO, dopiero na etapie postępowania odwoławczego odwołujący dowiedział się o podstawie wykluczenia go z postępowania, która uzasadniać miała wniosek Zamawiającego.

Stanowisko zajęte przez KIO

Krajowa Izba Odwoławcza wskazała w wyroku, że działanie Zamawiającego narusza art. 26 ust. 3 PZP. Na gruncie tego przepisu wykształcił się w orzecznictwie Izby pogląd, że wezwanie do uzupełnienia dokumentu powinno mieć charakter precyzyjny i kompletny.

„W sytuacji, w której Zamawiający stwierdza, że dokument obarczony jest błędami, jego obowiązkiem jest wskazanie wszystkich takich nieprawidłowości. Ad casum wezwanie z 23 sierpnia 2017 r. wskazywało li tylko na niewłaściwą datę dokumentu i w tym kontekście Zamawiający wezwał Odwołującego do jego uzupełnienia.” (KIO 2563/17)

W przedmiotowej sprawie, w wezwaniu ze wszystkich elementów opinii bankowej Zamawiający zwrócił uwagę jedynie na jej datę. „Mając na uwadze treść wezwania – można stwierdzić, że Zamawiający jednoznacznie wezwał wyłącznie do złożenia dokumentu z aktualną datą.”.

Podsumowanie

Przedmiotowe orzeczenie jest nauczką (i wskazówką) dla Zamawiających! Wzywając Wykonawców do wyjaśnień powinni oni uprzednio uważnie analizować treść składanych dokumentów oraz oświadczeń, by nie popełnić błędu i nie narazić się na kosztowne postępowanie odwoławcze przed KIO.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa