29.06.2023

Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny musi być skonkretyzowane

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zdaniem Izby, wezwanie Zamawiającego do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny powinno być skonkretyzowane i dotyczyć jedynie elementów istotnych, szczególnie w warunkach, gdy cena ofertowa nie przekraczała progu określonego w art. 224 ust. 2 PZP.

Natomiast ogólne wezwanie Zamawiającego, bez konkretyzacji elementów kosztotwórczych, mających wpływ na cenę i udzielenie przez Wykonawcę adekwatnych, co do tego wezwania wyjaśnień, otwiera drogę Zamawiającemu do ewentualnych dalszych dociekań, czy cena jest rażąco niska.

 Rozpoznając sprawę co do meritum, należy wskazać, że stosownie do art. 224 ust. 5 PZP obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

Procedura wyjaśniania ceny powinna być kontynuowana

Z ustaleń Izby w sprawie KIO 545/23 (wyrok z 15 marca 2023) wynika, że Odwołujący prawidłowo udzielił wyjaśnień. Natomiast, przeprowadzona przez Zamawiającego ocena tych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami zaprezentowana w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert została dokonana w sposób nienależyty.

Zdaniem Izby, Zamawiający nie miał podstawy prawnej do zastosowania przepisu art. 226 ust. 1 pkt 8 PZP, w myśl którego Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Ostatecznie, z powodu niedostatecznego wyjaśnienia kosztów i innych elementów kosztowych, Zamawiający powinien nadal kontynuować procedurę wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Tym razem, w wezwaniu do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny Zamawiający powinien wyraźnie określić te elementy, które Odwołujący będzie zobowiązany podać i udowodnić.

W tym względzie Izba podzieliła stanowisko zaprezentowane w innym wyroku KIO z 25 czerwca 2019 r. (sygn. akt KIO 1036/19). W przywołanym wyroku wyrażono pogląd, że skierowanie do powtórnego wezwania do złożenia wyjaśnień możliwe jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Może dotyczyć Wykonawcy, który rzetelnie złożył pierwsze wyjaśnienia, gdy w świetle złożonych wcześniej wyjaśnień pojawiły się u Zamawiającego nowe wątpliwości.

Podsumowanie

Konsekwencją uznania przez Izbę naruszenia powyższych przepisów prawa jest stwierdzenie, że wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w warunkach sprzecznych z treścią przepisu art. 239 PZP. Uznając, że powyższe naruszenia przepisów mogły i miały istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, Izba na podstawieart. 554 ust.1 pkt 1 PZP postanowiła odwołanie uwzględnić.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa