26.02.2018

Wezwanie do wyjaśnień w zakresie wysokości ceny musi być precyzyjne

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza wydała ważne dla Zamawiających orzeczenie, w którym zostały określone zasady dotyczące wezwań do wyjaśnień wysokości ceny. Orzeczenie o sygn. akt KIO 2461/17 zostało wydane 11 grudnia 2017 r.

Po pierwsze, Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła, iż Zamawiający ma prawo kilkukrotnego kierowania wezwania w sprawie wyjaśnień wysokości ceny!

Po drugie, w ocenie KIO każde kolejne wezwanie Zamawiającego powinno być żądaniem w zakresie doprecyzowania dotychczas złożonych wyjaśnień przez Wykonawcę.

Podstawa prawna

Zamawiający może kierować do Wykonawcy wezwania do wyjaśnień w zakresie tzw. rażąco niskiej ceny, w oparciu o art. 87 ust. 1 PZP, w nawiązaniu do art. 90 ust. 1 PZP.

Stosownie z treścią art. 87 ust. 1 PZP w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zgodnie zaś z treścią art. 90 ust. 1 PZP, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

Stanowisko KIO

Z wyroku należy wyciągnąć wniosek, że zdaniem KIO pożądane jest, aby wezwanie Zamawiającego dotyczące wyjaśnień wysokości ceny było precyzyjne. Zatem wzywając Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, Zamawiający zainteresowany jest uzyskaniem określonych informacji.

W przypadku, gdy w pierwszych wyjaśnieniach Wykonawcy, Zamawiający dopatrzył się braków, powinien wezwać Wykonawcę do uzupełnienia wyjaśnień – w zakresie stwierdzonych braków!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa