27.01.2020

Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała sprawę dotyczącą uzupełniania dokumentów przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego. Głównym problemem do rozstrzygnięcia przez KIO, 10 grudnia 2019 r., była możliwość uzyskiwania przez Wykonawcę dodatkowych punktów w ramach kryteriów oceny ofert na podstawie uzupełnianych dokumentów (sygn. akt KIO 2381/19).

Stan faktyczny

W trybie art. 26 ust. 3 PZP, Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu Wykaz osób. Z przedstawionego przez Wykonawcę nowego dokumentu wynikało, że na dzień składania ofert dysponował on osobami wymienionymi w Wykazie.

Wykaz ten pełnił podwójną funkcję. Po pierwsze, stanowił oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu wskazanego w SIWZ. Po drugie, służył ocenie przez Zamawiającego doświadczenia osób, które miały być wskazane w wykazie.

Stanowisko KIO

Ocena prawna przedmiotowego wykazu musi być dokonana w dwóch płaszczyznach:

– w kontekście możliwości zmiany informacji zwartych w wykazie w trybie art. 26 ust. 3 PZP,

– w kontekście wypływu takiej zmiany na treść oferty Wykonawcy, a więc potencjalnego naruszenia art. 87 ust. 1 PZP – niedopuszczalnego prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

Jak podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza, dopuszczalnym jest wezwanie Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 PZP do uzupełnienia dokumentów koniecznych do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Obowiązujące przepisy ustawy PZP umożliwiają potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, także po dniu składania ofert, np. w drodze procedury uzupełniania dokumentów.

Natomiast, odrębną od kwalifikacji podmiotowej jest ocena ofert pod względem przedmiotowym, prowadząca do wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ust. 1 PZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Dokumenty złożone w trybie procedury z art. 26 ust. 3 PZP nie podlegają ocenie w kryteriach oceny ofert. Na podstawie uzupełnionych dokumentów Wykonawca nie może otrzymać dodatkowych punktów, gdyż prowadziłoby to do niedozwolonej zmiany treści oferty Wykonawcy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO