02.10.2017

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie zobowiązuje do złożenia oferty

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Postępowanie dwuetapowe, jakim jest przetarg ograniczony czy dialog konkurencyjny, albo negocjacje z ogłoszeniem wymagają od Wykonawców złożenia najpierw wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Charakter prawny Wniosku

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ma inny charakter prawny niż oferta.

Wniosek jest wyłącznie deklaracją zainteresowania danego przedsiębiorcy udziałem w postępowaniu. Zatem wniosek nie jest dla niego wiążący.

Brak obowiązku złożenia oferty

Po pozytywnej ocenie wniosku, przedsiębiorca zaproszony przez Zamawiającego do złożenia oferty, może jej nie złożyć.

A zatem, zaproszony do złożenia oferty Wykonawca nie jest związany wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Może nie złożyć oferty bez konsekwencji finansowych.

Potwierdza to również zasada dotycząca wadium, które składa się dopiero przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie może żądać wadium już na etapie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Orzecznictwo KIO

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 8 lipca 2010 r. (KIO/UZP 1263/10) jednoznacznie potwierdza, iż „wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu, o którym mowa w art. 47 PZP nie jest oświadczeniem woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki, ani umową czy nawet zobowiązaniem (np. umową przedwstępną, jednostronnym zobowiązaniem, etc) do poczynienia jakichkolwiek oświadczeń w tym przedmiocie. W szczególności wniosek taki nie stanowi zobowiązania do złożenia oferty po dopuszczeniu do dalszego etapu postępowania w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert otrzymane od Zamawiającego”.

Jak dalej słusznie zauważa Krajowa Izba Odwoławcza „dopiero złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia skutkować będzie przyjęciem określonych zobowiązań majątkowych przez Wykonawcę (instytucja związania ofertą, zabezpieczenie oferty wadium, etc.).”

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa