26.11.2018

Wnoszenie wadium w postępowaniu elektronicznym

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych opublikował ciekawą opinię prawną w sprawie właściwej formy wnoszenia wadium w postaci gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej w postępowaniach powyżej progów unijnych. Od 18 października 2018 r. obowiązuje wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej także składając dokumenty potwierdzające wniesienie wadium.

Wskazania Prezesa UZP

Po pierwsze, użycie środków komunikacji elektronicznej dotyczy przekazywania wszelkiej dokumentacji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zatem zasada ta obowiązuje również podczas przekazywania dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Szczegółowe warunki w zakresie składnia dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Po drugie, wadium w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby postępowań wszczętych po 17 października 2018 r. powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.

Podkreślić bowiem należy, że wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.

Wytyczną dla oceny poprawności wniesienia wadium w postaci elektronicznej powinna być skuteczność żądania jego wypłaty w sytuacji, kiedy na skutek działań tego Wykonawcy, zajdą przesłanki powodujące zatrzymanie wadium.  

Po trzecie, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8 PZP na Zamawiającym spoczywa obowiązek sprecyzowania wymagań dotyczących sposobu wniesienia wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Swoje wymagania Zamawiający powinien określić w SIWZ.

Stanowisko TSUE

Ciekawe stanowisko zajął w tym temacie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Saferoad Grawil4. TSUE wyjaśnił, w jaki sposób należy interpretować zasadę równego traktowania i obowiązek przejrzystości. Zdaniem Trybunału zasady te stoją na przeszkodzie wykluczeniu Wykonawcy z przetargu publicznego wskutek niedopełnienia przez niego obowiązku, który nie wynika wyraźnie z dokumentacji przetargowej lub obowiązującej krajowej ustawy, lecz z wykładni tej ustawy i tej dokumentacji, a także z uzupełniania przez krajowe organy administracji lub sądownictwa administracyjnego występujących w tej dokumentacji luk.

Omawiane stanowisko Trybunału należy odnieść również do możliwości odrzucenia oferty Wykonawcy z powodu nieprawidłowego wniesienia wadium, gdyż w istocie rezultat tych czynności jest taki sam tj. eliminuje Wykonawcę z postępowania.

Podsumowanie

A zatem w celu wyeliminowania wątpliwości, co do możliwości odrzucenia oferty z uwagi na nieprawidłowy sposób wniesienia wadium, Zamawiający w SIWZ (stanowiącej część dokumentacji przetargowej), powinien jednoznacznie określić w jaki sposób należy prawidłowo wnieść wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa