18.12.2018

Wybór oferty, gdy istnieją wątpliwości co do spełniania warunków

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Wykonawcy muszą też spełniać warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

Określając warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający musi pamiętać, że mogą one dotyczyć:

  • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
  • sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
  • zdolności technicznej lub zawodowej.

Ciekawe orzeczenie w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wydała Krajowa Izba Odwoławcza 2 listopada 2018 r. W sprawie o sygn. akt KIO 2061/18 Izba wskazała, że Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w sytuacji, gdy brak jest pewności co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.

„Brak złożenia jednoznacznych wyjaśnień, potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, nie może prowadzić do uznania, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.” (KIO 2061/18)

W przypadku, gdy Wykonawca przedłożył takie same dokumenty jak te złożone w treści oferty, nie jest dopuszczalne uznanie, że wyjaśnił w ten sposób wątpliwości Zamawiającego.

Jakie dokumenty należy składać wraz z wyjaśnieniami?

W wyroku podkreślono, że dla procedury wyjaśnień nie został zastrzeżony jakikolwiek zamknięty katalog dokumentów. Oznacza to, że Wykonawca jest zobowiązany dokładnie wyjaśnić wszelkie wątpliwości, które pojawią się po stronie Zamawiającego korzystając z dostępnych, dowolnych dokumentów.

„Nie można uznać za prawidłowe twierdzeń, że na etapie wyjaśnień treści oferty, Zamawiający może żądać tylko takich dokumentów, jakich żądał na etapie składania ofert. Przyjmując takie rozumienie, procedura wyjaśnień byłaby zbędna, gdyż faktycznie prowadziłaby do złożenia przez Wykonawcę tych samych dokumentów, które zostały już uprzednio przez niego złożone.” (KIO 2061/18)

Podziel się artykułem

Rafał Głodowski

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz prawa zamówień publicznych. Reprezentuje Klientów – zarówno Odwołujących jak i Zamawiających – w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa