07.11.2017

Wydatkowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych traktowane jako zamówienie publiczne!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Rozporządzanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega przepisom
ustawy Prawo zamówień publicznych pod dwoma warunkami:

  1. fundusz jest utworzony przez Pracodawcę, który podlega ustawie PZP (art. 3 ust. 1 ustawy PZP), oraz
  2. ze środków funduszu są dokonywane zamówienia odpłatne na dostawy, usługi lub roboty budowlane

Przeznaczenie Funduszu

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie ustawy o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych. Środki funduszu są przeznaczone na finansowanie
działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu:
dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych form
wychowania przedszkolnego.

Do usług realizowanych z ZFŚS zalicza się organizowanie na rzecz pracowników różnych form
wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi
w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w
przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy
materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele
mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Stosowanie ustawy PZP

Obowiązek stosowania ustawy PZP do wydatkowania środków z ZFŚS zależy od formy ich
wydatkowania.

Jeśli środki są wydatkowane na dostawy, usługi lub roboty budowlane na podstawie
odpłatnej umowy cywilno-prawnej podlegają obowiązkowi stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych. Chodzi przede wszystkim o finansowanie zakupu bonów towarowych
czy usług w postaci wczasów, kolonii i obozów.

Usługi społeczne

Nowelizacja ustawy PZP z czerwca 2016 r. wprowadziła w art. 138g -138o rozdział dotyczący
udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Stanowi on implementację
do polskiego porządku prawnego art. 74-77 Dyrektywy 2014/24/UE, o których napiszemy
kolejny artykuł. Zapraszamy do lektury.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa