19.06.2017

Wykluczenie Wykonawcy za przekazanie nieprawdziwych informacji

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wykluczenie Wykonawcy na podst. art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP jest możliwe po wykazaniu, że przedstawione przez niego nieprawdziwe informacje miały istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok w tej sprawie 20 marca 2017 r. (syng. akt KIO 382/17) orzekając o Wykonawcy, który w ofercie wskazał dysponowanie osobą posiadającą wymaganym doświadczeniem, podczas gdy w rzeczywistości takim potencjałem nie dysponuje.

Do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP niezbędne jest spełnienie trzech przesłanek:

  1. informacje przedstawiane Zamawiającemu wprowadzają go w błąd;
  2. przedstawiane fakty mają istotny wpływ na podejmowane przez Zamawiającego decyzje;
  3. przekazanie informacji nastąpiło w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa Wykonawcy.

Zdaniem Odwołującego poświadczenie przez Wykonawcę wymaganego doświadczenia specjalisty jest wprowadzaniem Zamawiającego w błąd, co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ma to bezpośredni wpływ na dalszą decyzję o wyborze oferty najkorzystniejszej, w sytuacji, gdy nie spełniając warunków Wykonawca ten powinien zostać wykluczony.

Skład orzekający KIO podkreślił, że wykazanie nieprawdziwości przedstawionych przez Wykonawcę informacji wymaga dowodów spoza dokumentacji postępowania. Muszą one wskazywać na odmienny stan rzeczy niż zaprezentowany w oświadczeniu Wykonawcy.

Dodatkowo podkreślić należy, iż jednym z koniecznych elementów wpisujących się w hipotezę tej normy prawnej jest istotny wpływ nieprawdziwych informacji (informacji wprowadzających w błąd) na decyzje podejmowane przez Zamawiającego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa