11.06.2018

Wyłączenie stosowania PZP a dalsze prowadzenie postępowania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prawa zamówień publicznych nie stosuje się do każdego rodzaju zamówień. W ustawie znajduje się artykuł, który określa zakres przedmiotowy wyłączeń PZP. I tak, przepisów PZP nie stosuje się m.in. do:

  • zamówień, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa (…),
  • zamówień lub konkursów:
    • którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub
    • jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub
    • jeżeli wymaga tego ochrona bezpieczeństwa publicznego lub
    • którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki bezpieczeństwa (…).

Ciekawy wyrok, dotyczący ustawowego obowiązku wyłączenia stosowania ustawy PZP i skutków dalszego prowadzenia postępowania wydała Krajowa Izba Odwoławcza 1 marca 2018 r. Sprawa, którą zajmowała się KIO dotyczyła właśnie „produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi”.

Kontynuowanie postępowania a niemożliwa do usunięcia wada

Izba orzekła, że na skutek zaistnienia przesłanek koniecznych do zastosowania przepisu art. 4 pkt 5b PZP w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego nie może nastąpić w trybie PZP.

„W konsekwencji zatem kontynuowanie postępowania bez zastosowania właściwego trybu, jak również wbrew wyraźnemu przepisowi wyłączającemu stosowanie PZP, jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, obarczone byłoby niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.” (KIO 249/2018)

Izba podkreśliła, że postępowanie takie podlega bezwzględnemu unieważnieniu na postawie art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP. Zgodnie z tym przepisem – jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego – obowiązkiem Zamawiającego jest unieważnienie postępowania.

Podsumowanie

Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła, że działanie Zamawiających wbrew art. 4 PZP, powinno się spotkać z unieważnieniem postępowania, z uwagi na istnienie niemożliwej do usunięcia wady.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa