15.06.2020

Wymagania wobec Wykonawców należy wykładać literalnie

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z prawem zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Obowiązkiem Zamawiającego jest ustalenie i sprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, który jednocześnie umożliwi ocenę zdolności Wykonawcy do należytego zrealizowania zamówienia.

Zamawiający jest jednak ograniczony ustawą, co do obszarów w jakich może weryfikować Wykonawców, a są to:

-               kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

-               sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

-               zdolność techniczna lub zawodowa.

W ważnym wyroku z 10 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że ocena spełnienia wymagań powinna zostać dokonana w oparciu o literalne brzmienie ukształtowanych przez Zamawiającego wymagań. Takie podejście zapobiega jakiejkolwiek uznaniowości na etapie oceny wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

„Nie jest więc dopuszczona rozszerzająca, niewyartykułowana interpretacja warunku udziału w postępowaniu oraz dokonana w oparciu o nią ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu, jak również nie jest dopuszczalna wykładania uznaniowa.” (KIO 377/20)

Podsumowanie

Prawidłowa ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu jest niezwykle istotna. Brak wykazania spełniania tych warunków powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z mocy ustawy.

Jak przypomniała w wyroku KIO, oceniając spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę należy odrzucić interpretacje oparte na intencjach, dorozumianym znaczeniu w obliczu danej sprawy o udzielenie zamówienia publicznego czy założeniach czynionych na potrzeby oceny.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa