27.09.2022

Określenie oczekiwań Zamawiającego co do wyjaśnienia ceny jednostkowej

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wykonawca ma obowiązek rzetelnie skalkulować cenę oferty oraz uwzględnić w niej wszystko, co wynika z SWZ, w tym typowe ryzyka związane z realizacją zamówienia. Zaoferowana cena ma być realna i pozwalać na należyte wykonanie umowy. 

Zgodnie z art. 224 PZP Zamawiający może, a w pewnych przypadkach musi żądać od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

Ciężar wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający nie może postępować w sposób formalny

W celu ustalenia czy zaoferowana cena lub koszt są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający może badać ceny jednostkowe. Mogą mieć one cechy samodzielnych cen za wykonanie poszczególnych świadczeń, składających się na złożone zamówienie.

Jak wskazała KIO w wyroku z 8 lutego 2022 r. (KIO 117/22), Zamawiający ma prawo do szczegółowego wyjaśnienia ceny jednostkowej. Nie może jednak postępować w sposób formalny, licząc na to, że Wykonawca zrealizuje jego ukryte intencje, a nie wyraźnie przez niego wyartykułowane uzasadnione oczekiwania.

W ocenie Izby, Odwołujący złożył wyjaśnienia i załączył dowody referujące do wszystkich pozycji z wezwania Zamawiającego. W przypadku innych oczekiwań Zamawiającego – podania przez Wykonawcę bardziej szczegółowych elementów składających się na cenę jednostkową nadzoru autorskiego – powinien to wyraźnie wskazać w powyższym wezwaniu, czego zaniechał.

W przekonaniu Izby, przeprowadzona przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami zaprezentowana w piśmie o odrzuceniu oferty Odwołującego była lakoniczna i powierzchowna.

W istocie Zamawiający nie dociekał jaka cena w zakresie nadzoru autorskiego jest realna, a jaka taką ceną nie jest i dlaczego cenę w wysokości 800 zł należy uznać za rażąco niską. Zamawiający ograniczył się jedynie do wskazania okoliczności faktycznych, jednak nie przedstawił jakiejkolwiek motywacji uzasadniającej, że zaoferowana cena nadzoru autorskiego jest nierealna.

W konsekwencji powyższego wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił z naruszeniem przepisów PZP, w tym stanie rzeczy Izba postanowiła odwołanie uwzględnić.

Podsumowanie 

Zamawiający ma prawo do szczegółowego wyjaśnienia ceny jednostkowej, musi jednak dokładnie określić swoje wątpliwości i oczekiwania.

Zespół kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji nt. zamówień publicznych na naszym portalu KIO24 news!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa