24.01.2017

Zadania komisji przetargowej

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W poprzednim artykule wyjaśniłem, czym jest komisja przetargowa, pisałem też o warunkach, które muszą spełniać jej członkowie (artykuł przeczytasz tutaj). Dzisiaj zaprezentuję zadania komisji przetargowej, opisane w art. 20 ustawy prawo zamówień publicznych.

Ustawowe zadania komisji przetargowej

Komisja przetargowa ma charakter pomocniczy w stosunku do kierownika zamawiającego, który odpowiada za dane postępowanie. Kierownik zamawiającego może (a w zależności od wielkości prowadzonego postępowania – musi) powołać komisję przetargową. W związku z tym, działania komisji nie są samodzielne, a ograniczają się do przedstawiania kierownikowi propozycji, które w zależności od jego oceny zostaną uznane bądź też nie. To decyzja podjęta przez kierownika, jest uznawana za właściwą decyzję (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 5 grudnia 2012 r., sygn. akt 2577/12).

Głównym zadaniem komisji jest ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców. Ponadto, komisja ma ustawowy obowiązek badania i oceny ofert Wykonawców (art. 20 ust. 1 PZP).

Dodatkowo, prawo zamówień publicznych w ust. 3 powyższego artykułu wskazuje, że pewne zadania komisja przetargowa ma obowiązek wykonywać „w szczególności”. Za takie zadania ustawodawca uznał m.in. składanie przez komisję propozycji wykluczenia danego Wykonawcy, propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty czy odrzucenia oferty.

„Przepisy PZP nie zabraniają Zamawiającemu określenia kryteriów oceny ofert, które charakteryzować się będą pewnym poziomem subiektywizmu. Uzasadnione jest to zwłaszcza w przypadku kryteriów o charakterze jakościowym, które powinny być tak skonstruowane, aby maksymalnie ograniczyć subiektywne odczucie i preferencje oceniającego. (…). Żaden przepis nie wymaga, aby ocena Zamawiającego nie mogła być wypadkową ocen dokonywanych przez poszczególnych członków komisji przetargowej.” – KIO 2636/12

Zadania komisji zlecone przez kierownika

Wskazane przeze mnie ustawowe zadania komisji przetargowej, nie są jej jedynymi obowiązkami. Art. 20 ust. 2 PZP zezwala kierownikowi zamawiającego, na powierzenie komisji innych zadań. Mogą one dotyczyć przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również już bezpośrednio samego postępowania.

Podsumowanie

Pomimo szerokich i ważnych zadań, które spełnia komisja przetargowa, ma ona jedynie charakter pomocniczy. Każda sugestia czy propozycja komisji musi być ostatecznie zaakceptowana przez kierownika zamawiającego, który odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa