31.08.2016

Zakaz dyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję

 

...o tej zasadzie, wynikającej z art. 29 ust. 2 PZP., musi pamiętać Zamawiający przygotowując opis zamówienia.

Jak rozumieć tę zasadę?

Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z 26 kwietnia 2016 r. stwierdziła, iż opisując przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję Zamawiający wprowadza dyskryminujący opis.

KIO wyróżniło dwa rodzaje naruszeń zasady z art. 29 ust. 2 – o charakterze bezpośrednim i pośrednim.

Naruszenie o charakterze bezpośrednim dotyczy sytuacji, w której „Zamawiający wprost stosuje nazwy własne, oznacza konkretnego wykonawcę lub produkt”.

Zaś naruszeniem o charakterze pośrednim jest opis przedmiotu zamówienia, w którym „nazwy własne nie zostają podane, ale szczegółowy opis parametrów wskazuje na jeden konkretny produkt, lub stanowi zbyt rygorystyczne określenie wymagań co do przedmiotu zamówienia”. W takiej sytuacji postawione przez Zamawiającego wymagania w OPZ nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami, a jednocześnie prowadzą do rezygnacji potencjalnych Wykonawców – którzy byliby zdolni do wykonania zamówienia – z udziału w danym postępowaniu i ubiegania się o zamówienie.

Dodatkowo KIO wskazała, iż Zamawiający dopuszczając wyroby równoważne winien „sprecyzować, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie.” Bardziej ogólny zapis dotyczący równoważności, zdaniem KIO jest dyskryminujący!

Prawidłowy OPZ gwarancją sukcesu Zamawiającego

Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający uczciwą konkurencję bezpośrednio wpływa na liczbę złożonych w postępowaniu ofert, w których znajdą się produkty różnych producentów czy dystrybutorów.

Wprowadzając dyskryminujący OPZ, Zamawiający dopuszcza quasi-konkurencję między dostawcami tej samej technologii lub produktów tego samego producenta lub dystrybutora.

Dlatego też Zamawiający winni bardzo starannie przygotowywać opis przedmiotu zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 ust. 2 PZP.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO