01.04.2019

Zamawiający, a odpowiednie ustalenie terminu realizacji zamówienia

Zamawiający przeprowadzający postępowania o udzielenie zamówienia publicznego doskonale wiedzą, że ich obowiązkiem jest zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Przygotowywane postępowania muszą być także prowadzone zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Wyrokiem z 4 lutego 2019 r., Krajowa Izba Odwoławcza przypomniała, że to na Zamawiającym spoczywa obowiązek wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w odpowiednim terminie.

Nierealne terminy nie mogą obciążać Wykonawców

W sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt KIO 12/19 Izba uznała, że konsekwencjami zbyt późnego wszczęcia postępowania, Zamawiający nie może obciążać Wykonawców. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy opóźnienia Zamawiającego prowadzą do naruszenia podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych.

„Przewidzenie realnych terminów wykonania zamówienia ma też z wielu powodów istotne znaczenie dla Zamawiającego. Między innymi, Zamawiający nie jest zaskakiwany opóźnieniami w realizacji zamówienia i może wcześniej przygotować podjęcie odpowiednich działań mających na celu zabezpieczenie swoich interesów.” (KIO 12/19)

Podsumowanie

Wydanym orzeczeniem Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę na fakt, że Zamawiający winien wszcząć postępowanie w takim momencie, w którym jego realizacja w założonym  czasie będzie możliwa. Wykonawcy muszą mieć faktyczną szansę zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO