03.08.2020

Zamawiający ma obowiązek uzasadnić odrzucenie oferty

Prawo zamówień publicznych nakłada na Zamawiającego szereg obowiązków informacyjnych wobec Wykonawców. Przede wszystkim, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować wszystkich Wykonawców o:

wyborze najkorzystniejszej oferty,

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni czy

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.

Ostatni z wymienionych punktów został uregulowany w art. 92 ust. 1 pkt 3 PZP. Przepis ten wprost wskazuje, że informacja Zamawiającego w zakresie ofert odrzuconych powinna zawierać powody odrzucenia oferty.

W orzeczeniu z 6 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza przeanalizowała dokładnie treść tego przepisu. Izba wskazała m.in., że sporządzenie uzasadnienia jest obowiązkiem Zamawiającego.

„Uzasadnienie faktyczne zawiadomienia o odrzuceniu oferty powinno wyczerpująco obrazować, jakie przyczyny legły u podstaw decyzji Zamawiającego, tak aby Wykonawca, gdy oceny Zamawiającego nie podziela, mógł się do wskazanych przez Zamawiającego uchybień ustosunkować.” (KIO 796/20)

Podsumowanie

Treść przepisu wraz z oceną Izby ma istotne znaczenie dla potencjalnego postępowania odwoławczego. Uzasadnienie odrzucenia oferty wyznacza bowiem granicę takiego postępowania.

Jak trafnie zauważyła KIO, ocena dokonywana przez Krajową Izbę Odwoławczą nie może wykraczać poza uzasadnienie przedstawione przez Zamawiającego i nie może polegać na badaniu istnienia powodów do odrzucenia oferty w szerszym aspekcie.

„Nie może polegać na poszukiwaniu i domniemywaniu przyczyn, które legły u podstaw decyzji Zamawiającego.” (KIO 796/20).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO