29.05.2017

Zamawiający ma obowiązek poprawić omyłki

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 21 marca 2017 r. (sygn. akt KIO 401/17) orzekła, że Zamawiający wykonując swoje uprawnienie do poprawiania omyłek i błędów w ofercie Wykonawcy nie może doprowadzić do zniekształcenia oświadczenia woli Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

Uprawnienie do poprawiania omyłek

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3) PZP Zamawiający poprawia w ofercie omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Przepis ten zobowiązuje także Zamawiającego do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Wykonawcy, którego oferta została poprawiona.

Zdaniem KIO intencją ustawodawcy w zakresie przytoczonego przepisu było umożliwienie brania udziału w postępowaniu Wykonawców, których oferty dotknięte były nieistotnymi wadami i błędami.

Warunkiem zastosowania przesłanki z tego artykułu jest to, aby wprowadzona zmiana nie zniekształcała w znacznym stopniu oferty Wykonawcy.” (KIO 401/17)

KIO wskazuje, iż zmieniona oferta Wykonawcy musi być zgodna z jego oświadczeniem woli, a możliwość poprawy innej omyłki jest odejściem od zasady formalizmu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Warto dodać, że Krajowa Izba Odwoławcza podniosła w uzasadnieniu, iż nie każda nieścisłość, niezgodność oferty traktowana jest automatycznie jako niezgodność oferty, która przekłada się na jej odrzucenie.

Wnioski

Omyłki i błędy o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) PZP obejmują zatem swoim zakresem pewne niedoskonałości pojawiające się przy sporządzaniu oferty przez Wykonawcę.

A Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego poprawy takich omyłek w treści oferty, co potwierdził wyrok KIO.

Warto bowiem podkreślić, iż nie każda niezgodność oferty z SIWZ stanowi podstawę do jej odrzucenia. Niezgodność taką może poprawić Zamawiający!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa