18.10.2016

Zamawiający mogą dzielić zamówienie na części!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Możliwość dzielenia zamówienia na części oraz warunki podziału zamówienia przez Zamawiającego określa art. 36aa PZP. Obowiązująca od 28 lipca 2016 r. nowelizacja prawa zamówień publicznych, wynikająca z konieczności implementowania unijnych dyrektyw, w sposób niezwykle istotny zmieniła polskie zamówienia publiczne.

 

Warunki jakie musi spełnić zamawiający, aby podzielić postępowanie

Oczywistym obowiązkiem Zamawiającego jest konieczność dostatecznego określenia – po pierwsze zakresu, a po drugie przedmiotu części, na które zostanie podzielone zamówienie.

Zamawiający jest także zobowiązany do wskazania czy potencjalny Wykonawca może złożyć ofertę tylko do jednej, czy też kilku lub wszystkich części zamówienia. Z punktu widzenia Wykonawców jest to więc zapis niezwykle istotny.

Powyższą informację Zamawiający musi zamieścić m.in. w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zaproszeniu do składania ofert czy też w zaproszeniu do negocjacji.

 

Ile części dla jednego wykonawcy? Decyzja należy do zamawiającego!

Uprawnieniem Zamawiającego jest możliwość wyznaczenia maksymalnej dopuszczalnej liczby części zamówienia, która może być przydzielona jednemu Wykonawcy.

Jeśli Zamawiający zdecyduje się na skorzystanie z przysługującego mu prawa, jest on zobowiązany wskazać (m.in. w wymienionych przeze mnie wyżej dokumentach) niedyskryminujące oraz obiektywne zasady i kryteria, którymi się posłuży, w celu wyboru części zamówienia dla wykonawcy.

 

Jak uzasadnić brak podziału zamówienia na części?

Na swojej stronie internetowej Urząd Zamówień Publicznych przedstawił stanowisko w sprawie rezygnacji Zamawiającego z podziału zamówienia na części. W dokumencie tym Urząd niejako podpowiada, jak uzasadnić taką decyzję.

Przede wszystkim UZP wskazał, że braku podziału zamówienia na części nie uzasadnia powoływanie się na korzyści organizacyjne, które mogą wynikać z przeprowadzenia jedynie jednego postępowania, a nie kilku. A zatem brak podziału zamówienia nie może być podyktowany jedynie wygodą zamawiającego.

Jako przykładowe przesłanki, które uzasadniają brak podziału zamówienia należy wskazać np. nadmierne trudności techniczne czy też nadmierne koszty wykonania takiego zamówienia.

 

Decyzja należy do Zamawiającego

Warto wskazać, że ostateczna decyzja, co do ewentualnego podziału zamówienia na części należy do Zamawiającego. Pomimo, że celem wprowadzenia nowego przepisu było umożliwienie mniejszym przedsiębiorcom ubieganie się o udzielenie choćby części zamówienia, nie można zapominać o tym, że to Zamawiający jest gospodarzem postępowania.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa