03.10.2016

Zamawiający może stosować „procedurę odwróconą”

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą PZP, Zamawiający może stosować „procedurę odwróconą”, tj. najpierw dokonać oceny ofert, a dopiero później sprawdzić, czy nie ma podstaw wykluczenia oraz dokonać weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Wprowadzenie „procedury odwróconej” wynika z dodanego artykułu 24aa PZP, który wszedł w życie 28 lipca 2016 r.

 

Najpierw ocena ofert

Przesłanką ustawową do skorzystania z „procedury odwróconej” w prowadzonym przetargu nieograniczonym jest zamieszczenie przez Zamawiającego informacji o takiej możliwości w treści specyfikacji istotnych warunków lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

„Procedura odwrócona” jest korzystna dla Zamawiającego: w pierwszej kolejności daje możliwość zbadania ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu i czy nie ma podstaw do wykluczenia tego Wykonawcy?

 

Następnie badanie tylko jednego Wykonawcy

Takie rozwiązanie pozwala Zamawiającemu na badanie dokumentów tylko jednego z Wykonawców, którego oferta jest najkorzystniejsza. Nie musi oceniać dokumentacji wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Przepis zawiera również rozwiązanie na wypadek, gdyby wybrany Wykonawca uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może ocenić kolejnego Wykonawcę, którego oferta była następna w rankingu.

 

Zamawiający powinni korzystać

Jest to rozwiązanie wygodne dla Zamawiającego. Należy oczekiwać, że wszczynane przez Zamawiających nowe postępowania będą z powodzeniem wdrażały „procedurę odwróconą” w przetargach nieograniczonych.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa